The pupils' stress and fear: the content and peculiarity of the expression in the context of educational system

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
The pupils' stress and fear: the content and peculiarity of the expression in the context of educational system
In the Journal:
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTMokykliniai rūpesčiai, dideli mokymosi krūviai, su kuriais vaikai susiduria jau pradinėje mokykloje, tėvų lūkesčiai matyti vaiką gerai besimokančiųjų tarpe, mokytojų siekis suteikti kuo daugiau dalyko žinių formuoja emocinį spaudimą moksleiviui, kurio neatlaikę vaikai patiria stresines situacijas, kurios, dažnai pasikartodamos, iššaukia moksleivių sąmonėje baimės jausmą. Šis jausmas vadinamas mokyklos baime ir nagrinėjamas kaip svarbus ir aktualus edukacinis reiškinys. Streso išvarginti, turintys pastovių baimių, menkai save vertinantys žmonės sunkiau konkuruoja su gebančiais kritiškai mąstyti, prisitaikyti prie pastovios kaitos keliamų reikalavimų. Svarbu ne tik padėti moksleiviams, bet ir formuluoti tokias edukacines idėjas, kad streso ir baimės atvejai būtų nepriimtini edukacinės sistemos kontekste. Moksleivių patiriamo streso ir mokyklos baimės problemų sprendimas yra kompleksinis, įvairių institucijų ir asmenų sąveikos reikalaujantis procesas. Mokyklos baimės problemos sprendimas susijęs su edukacine, medicinine, psichologine, kompetencija, todėl įtraukia į bendradarbiavimo procesą šių sričių specialistus bei šeimą. Pozityvių mokymosi aplinkų, atliepiančių moksleivių saugumo poreikius, kūrimas sąlygojamas išorinių (politinių, teisinių, ekonominių, kultūrinių); vidinių (vertybių, kultūros, filosofijos, komunikacijos, kvalifikacijos); ugdymo proceso (ugdymo tikslų, turinio, metodų, priemonių) veiksnių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Stresas; Baimė; Ugdymo sistema; Stress; Fear; Educational system.

ENSchool problems and high learning loads which children face already in elementary school, parents’ expectations for high academic achievements of the child and teachers’ aspirations to provide maximum knowledge of the subject create emotional pressure on the pupil, and children unable to deal with it experience stressful situations which if repeated often generate a feeling of fear in pupils’ minds. This feeling is referred to as the fear of school and analysed as an important and relevant educational phenomenon. People exhausted by stress, suffering from continuous fears and having low self-esteem find it more difficult to compete with those who are able of critical thinking and adjusting to requirements raised by continuous changes. It is important not only to help pupils but also to formulate such educational ideas that stress and fear would be unacceptable in the context of the educational system. Solution to problems related to stress experienced by pupils and school fear is a complex process requiring interaction of various institutions and persons. Solution to the school fear problem is related to the educational, medical and psychological competence, which is why it involves specialists of these areas and the family in the cooperation process. Creation of positive learning environments meeting pupils’ security needs is conditioned by external (political, legal, economic and cultural), international (values, culture, philosophy, communication and qualification) and educational process (educational goals, content, methods and tools) factors.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1956
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: