Šeimoje mikčiojantis vaikas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimoje mikčiojantis vaikas
Alternative Title:
Child who stutters in the family
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2008, t. 5, p. 396-407
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Būdai; Grupinis darbas; Komanda; Komunikacija; Komunikavimas; Logopedas; Metodai; Mikčiojimas; Mikčiojimo keitimas; Multidimensinis modelis; Neiškalbumas; Nesklandus kalbėjimas; Pagalba; Šeima; Communication; Disfluency; Family; Help; Multidimensional model; Not smooth talking; Speech-language therapist; Stuttering; Stuttering changing methods; Team; Team work; Techniques.
Keywords:
LT
Būdai; Grupinis darbas; Komanda; Komunikacija; Komunikacija / Communication; Metodai; Psicholingvistika / Psycholinguistics; Psicholingvistika / Psycholinguistics; Multidimensinis modelis; Neiškalbumas; Nesklandus kalbėjimas; Parama ir pagalba / Support and assistance; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
EN
Disfluency; Help; Multidimensional model; Not smooth talking; Speech-language therapist; Stuttering changing methods; Stuttering; Team work; Team; Techniques.
Summary / Abstract:

LTMikčiojimas yra sudėtingas, ilgai trunkantis sklandaus kalbėjimo sutrikimas. Pagal išorinius požymius mikčiojimą galima apibūdinti kaip kalbėjimo ritmo sutrikimą, kuris pasireiškia nevalinga kalbėjimo organų įtampa ir užsikirtimais išsakant mintis komunikacijos procese. Taikant įvairius mikčiojimo valdymo ar jo įveikimo metodus ir būdus, svarbus vaidmuo tenka mikčiojančio vaiko šeimai. Siekiant išsiaiškinti tėvų žinias apie logopedo teikiamą pagalbą mikčiojantiems vaikams ir jų dalyvavimą mikčiojimo įveikimo procese, buvo atlikta mikčiojančių vaikų tėvų apklausa. Tyrimo rezultatai parodė, kad mikčiojimas yra multidimensinis sutrikimas, kuriam įveikti reikalinga kompleksinė pagalba ir įvairių metodų derinimas. Pradėjus vaikui mikčioti, tėvai dažniausiai pagalbos kreipiasi į mokykloje dirbantį logopedą, stengiasi apie šį sutrikimą daugiau sužinoti bendraudami su kitais žmonėmis. Sveikatos priežiūros įstaigose teikiama logopedo pagalba moksleivių tėvai naudojasi retai. Tėvai su logopedu bendrauja tiesiogiai (susitinka individualiai pasikonsultuoti, aptaria rūpimus klausimus, skaito gautas rekomendacijas). Tėvai yra susipažinę su mikčiojimo įveikimo būdais, tačiau jų žinios netikslios, fragmentiškos, todėl jie ne visada suvokia taikomo metodo prasmę ir įvertina jo reikšmę bei efektyvumą. Logopedai dažniausiai teikia individualią pagalbą mikčiojantiems moksleiviams ir tėvai tokia darbo forma yra patenkinti. Nėra plėtojamos kitokios darbo formos: mikčiojančiųjų tėvų susitikimai, intensyvios mikčiojimo įveikimo programos bei savigalbos grupių veikla.

ENStuttering is a complicated and long lasting speech disorder. Its external symptoms allow defining it as a speech rhyme disorder expressed through spontaneous tension of speech organs and stammering during a communication process. When applying various methods and ways of controlling or overcoming stuttering, the family of the stuttering child plays a very important role. In order to find out what information parents have about the assistance speech therapists provide to stuttering children and children’s participation on this process, a survey of parents of stuttering children was performed. The results of the survey revealed that stuttering is a multidimensional disorder, the treatment of which requires complex assistance and combination of various methods. Parents of stuttering child usually turn for help to the speech therapist working in the school their child attends. They also try to gather more information about the disorder through communication with other people. Parents of school children rarely use the help of speech therapist in health care institutions. Parents communicate with the speech therapist directly (individual consultations, discussions). Parents of stuttering children usually are aware of the methods to overcome stuttering, but their knowledge is insufficient, fragmental, therefore, they do not always comprehend the purpose of a certain method applied and not always evaluate its significance and efficiency. Speech therapists usually provide individual assistance to stuttering school children, and parents are usually content with this form of work. No other forms of works are being developed: meetings of parents of stuttering children, intensive programme aimed at overcoming stuttering and activities of self-assistance groups.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19557
Updated:
2018-12-17 12:19:58
Metrics:
Views: 48    Downloads: 15
Export: