Das Forschungsprojekt "Das konfessionelle Erbe im Memelland". Stand und Methode

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Forschungsprojekt "Das konfessionelle Erbe im Memelland". Stand und Methode
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Evangelikai; Kapinės; Klaipėda; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Mažoji Lietuva; Paminklų apsauga; Sakralinis paveldas; Senosios kapinės; Cemetery; Evangelicals; Klaipėda; Klaipėda Region; Lithuania Minor; Memel; Memel Region; Old cemetries; Protection of monuments; Religious heritage.
Keywords:
LT
Evangelikai; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Klaipėda; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Mažoji Lietuva; Sakralinis paveldas.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos krašte per šimtmečius susiklostė kitokia negu Didžiojoje Lietuvoje socialinė, ekonominė, kultūrinė ir religinė aplinka. 1944/1945 metais Klaipėdos gyventojai turėjo palikti savo namus, nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų ar nacionalinių jausmų. 1945 pavasarį pradėta gerai organizuota nors kartais chaotiška kolonizacija. Mažosios Lietuvos istorija ir paveldas yra neabejotinai labai svarbūs visai Lietuvai. XVI a. protestantiškoji Prūsija toleravo nacionalines kalbas, todėl čia išleistos pirmosios lietuviškos knygos. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. dedamos pastangos vėl „atrasti“ Mažosios Lietuvos ir savo praeitį. Protestantizmas sudarė palankias sąlygas lietuvių literatūrai atsirasti. Gaila, kad anksčiau kultūrinis ir religinis paveldas tirtas nepakankamai sistemingai, daugeliu atvejų grįstas atskirų vietos istorikų ir muziejų darbuotojų iniciatyva. Mokslinių tyrimų programos uždavinys: 1) organizuoti mokslines „lauko ekspedicijas“, kad būtų baigti istorinio, religinio ir etnografinio paveldo tyrimai; 2) analizuoti, sisteminti, publikuoti ir skleisti mokslinių tyrimų medžiagą ir rezultatus. Itin daug dėmesio skiriama senųjų kapinių tvarkymui (ir kitiems dar išlikusio materialaus paveldo objektams). Šiuo aspektu nemažai nuveikta jau 2006-2008 m. Kuriama ir plečiama atitinkama duomenų bazė.

ENIn centuries, a different social, economic, cultural and religious surrounding developed in Klaipėda region in comparison to Lithuania Proper. In 1944/1945, Klaipėda residents had to leave their homes independent of their political views and national feelings. In spring of 1945, a well-organised, although, sometimes chaotic colonisation was started. The history and heritage of Lithuania Minor is certainly very important to entire Lithuania. In the 16th c., the Protestant Prussia tolerated national languages, therefore, the first Lithuanian books were published there. Since the restoration of Lithuanian independence in 1990, an attempt has been made to rediscover our own past and the past of Lithuania Minor. Protestantism created favourable conditions to the appearance of Lithuanian literature. It is a regret that cultural and religious heritage was not systemically analysed earlier. In many cases it was based on the initiative of local historians and museum staff. The tasks of scientific researches are the following: 1) organise scientific “field expeditions” in order to complete the researches of historic, religious and ethnographic heritage; 2) analyse, structure, publish and spread the material and results of scientific researches. A lot of attention is paid to the administration of the old cemetery (and other remained objects of material heritage). Regarding to this aspect, a lot was done in 2006–2008. A corresponding data base is created and developed.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19351
Updated:
2021-02-28 11:30:04
Metrics:
Views: 13
Export: