Užmirštasis Vilniaus filosofinis 1820 m. konkursas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užmirštasis Vilniaus filosofinis 1820 m. konkursas
Keywords:
LT
Daugirdas; Goluchovskis; Kanto filosofija; Kultūra; Logika; Metafizika; Moralė; Pirmos 19 a. pusės filosofija Vilniaus universitete; Romantizmas; Sniadeckis; Vilniaus universitetas.
EN
Culture; Ddaugirdas; Dowgird; Goluchovskis; Goluchowski; Kant's philosophy; Logic; Metaphysics; Morals; Philosophy of the first half 19th century in Vilnius university; Romanticism; Sniadecki; Vilnius University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas 1820 metais Vilniaus imperatoriškame universitete paskelbtas viešasis konkursas užimti Teorinės ir moralinės filosofijos katedros profesoriaus etatą. Darbe pristatoma konkurso eiga, svarstoma jo reikšmė kultūros istorijoje. Nagrinėjamas konkursą laimėjusio mokslininko Goluchovskio traktatas. Pabrėžiamas aptariamo konkurso demokratiškas pobūdis. Sakoma, jog nuo barokinio sąstingio laikų tai buvo pirmoji tokia vieša, instituciškai užtikrinta ir laisva filosofinių pažiūrų sklaidos išraiška. Lietuvos kultūros istorijoje šis konkursas buvo išskirtinis ir kaip proga Vilniuje sukurti savitą filosofijos mokyklą. Konkurso baigties byloje dalyvavo daugybė asmenų ir institucijų. Nugalėjo Goluchovskio darbas, todėl buvo patvirtinta jo kandidatūra. Konkursas sukėlė polemiką, apie kurią liudija ne tik memuaristų liudijimai, amžininkų korespondencijos, bet ir išlikę tiesioginiai žinių šaltiniai. Vienas iš jų – anoniminė Goluchovskio konkursinio traktato recenzija. Kitas šaltinis – marginalijos Goluchovskio traktato paraštėse. Tai ranka įrašyti pastebėjimai, trumputės replikos, taisymai išnašose. Šiame straipsnyje svarstoma šių šaltinių autorystė. Prieinama išvados, kad anoniminės recenzijos autorius buvo kitas konkurso dalyvis Daugirdas. Jis taip pat gali būti vienas iš marginalijų autorių. Išvada, kad recenzija priklauso Daugirdui, kelia sunkiai atsakomų klausimų, susijusių su šiuo konkursu. Tad Goluchovskio traktato recenzijos istorija yra savitas skandalas, galutinai neatskleistas ligi šiol.

ENThe article discusses the public contest announced in the Imperial University of Vilnius in 1820 for the position of the professor in the Theoretical and Moral Philosophy Department. The paper presents the course of the contest and considers its significane in the history of culture. The treatise of the scientist Juzefas Goluchovskis (Józef Gołuchowski) is studied. The democratic nature of the contest in question is emphasised. It is said that since the stagnation of the Baroque era, it was the first such public, institutionally guaranteed and free expression of the dissemination of philosophical beliefs. In the history of Lithuanian culture, this contest was also outstanding as an opportunity to establish a distinctive philosophy school in Vilnius. The completion case of the consent involved a number of individuals and institutions. Goluchovskis’s work became successful and, therefore, his candidacy was approved. The contest caused controversy, which is witnessed not only by testimonies of memoirists and correspondence of contemporaries, but also by direct sources of knowledge. One of them is an anonymous review of Goluchovskis’s contest treatise. Another source is the marginalia in Goluchovskis’s treatise, i.e. hand-written notes, short remarks, and corrections in footnotes. The article discusses the authorship of these sources. It is concluded that the author of the anonymous review was Daugirdas, another participant in the contest. He might also be one of the authors of the marginalia. The conclusion that the review depends to Daugirdas raises difficult-to-answer questions related to the contest. So, the history of the review of Goluchovskis’s treatise is a kind of scandal which has not been definitely revealed until now.

ISBN:
9789955868088
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19271
Updated:
2013-04-28 19:04:43
Metrics:
Views: 73
Export: