Corporate income taxation in Lithuania in the context of the EU

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Corporate income taxation in Lithuania in the context of the EU
In the Journal:
Research in international business and finance. 2005, Vol. 19, iss. 2, p. 200-228
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTMokesčiai neabejotinai turi lemiamą reikšmę kompanijoms renkantis geografinę vietą, steigimo vietą ir verslo plėtrą. Todėl mokesčių sistema gali suvaidinti lemiamą vaidmenį šalies ekonominiame vystymesi. Šio straipsnio tikslas yra ištirti esamą bendrovių pelno mokesčio sistemą Lietuvoje tiek įstatymų tiek faktinės mokesčio naštos požiūriu ir įvertinti jo poveikį šalies konkurencingumui. Išanalizavus bendrovių pelno mokesčio sistemą Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste, straipsnyje įvertinama pelno mokesčio harmonizavimo idėja tiek normatyvinės, tiek pozityvios politikos perspektyvoje. Nuo pat Europos Sąjungos susikūrimo buvo bandymų harmonizuoti bendrovių pelno mokestį, tačiau jie buvo nesėkmingi. Todėl šalys pačios kuria savo mokesčių sistemas, kurios tačiau turi atitikti ES sutartį. Pastaruoju metu ryškėja tendencija pelno mokestį labiau koordinuoti, o ne harmonizuoti, siekiant ateityje pateikti kompanijoms bendrą konsoliduotą mokesčių bazę. Nesena Lietuvos pelno mokesčio reforma priartino Lietuvą prie kitų ES šalių ir pagerino šalies konkurencingumą. Apskaičiuotas efektyvus pelno mokestis, taikytinas visai Europos Sąjungai įskaitant naujas nares, rodo, kad ir šiuo aspektu Lietuva yra geroje konkurencinėje pozicijoje. Galima daryti prielaidą, kad šalyje keletą metų iš eilės taikomas vienas iš mažiausių regione pelno mokesčių ir mokesčio pajamų ir BVP santykis. Tačiau atotrūkis tarp įstatymais numatyto ir faktinio pelno mokesčio rodo, kad šalis susiduria su mokesčių mokėjimo vengimo ir mokesčių administravimo kokybės problemomis.Reikšminiai žodžiai: Efektyvi mokesčių našta; Efektyvi mokesčių prievolė; Korporacinis pajamų mokestis; Mokesčių harmonizavimas; Pelno mokestis; Corporate income tax; Effective tax burden; European Union; Lithuania; Tax harmonization; Europos Sąjunga (European Union).

ENTaxes undoubtedly have a crucial significance for companies when choosing a geographical location, place for incorporation and business development. Therefore, the tax system can play a decisive role in the country’s economic development. This article aims to examine the existing corporation tax system in Lithuania in terms of both law and an actual tax burden, and to assess its impact on the country’s competitiveness. After looking at the corporation tax system in Lithuania in the context of the European Union, the article evaluates the idea of harmonising the corporation tax from the perspective of normative and positive policies. Attempts have been made to harmonise the corporation tax since the very establishment of the European Union, however, they failed. Consequently, countries themselves build their tax systems which, however, must be in line with the EU Treaty. Lately, a trend has emerged for coordinating, rather than harmonising the corporation tax to provide companies with a common consolidated taxation base in the future. Lithuania’s recent corporation tax reform has brought Lithuania closer to other Eu countries and has improved the country’s competitiveness. Calculation of an effective corporation tax applicable to the entire European Union, including new members, indicates that Lithuania occupies a good competitive position from this aspect as well. It is possible to presume that the country has applied one of the lowest in the region corporation taxes and ratios between taxable income and the GDP for several years in a row. However, the gap between a statutory corporation tax and an actual one shows that the country faces problems of tax evasion and those with the quality of tax administration.

ISSN:
0275-5319
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19169
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 53
Export: