Lietuvos vaizdas vokiečių periodinėje spaudoje : Frankfurto knygų mugės įtaka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vaizdas vokiečių periodinėje spaudoje: Frankfurto knygų mugės įtaka
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2004, Nr. 1, p. 127-138
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Valstybė / State; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTMūsų sąmonėje egzistuoja tam tikri vaizdiniai apie kitas kultūras bei kitus žmones. Tokius stereotipus bei vaizdinius mes turime ir apie Vokietiją bei vokiečius, o vokiečiai - apie lietuvius bei Lietuvą. Naujas atradimas ir nauja patirtis Vokietijai ir Lietuvai, buvo 2002 m. Frankfurto knygų mugė. Straipsnyje apžvelgiamos 27 vokiečių spaudoje mugės metu pasirodžiusios publikacijos apie Lietuvą. 18 publikacijų buvo rašoma tik apie Lietuvą kaip knygų mugės dalyvę, 10 - kontekstinės, kur Lietuva minima tarp kitų šalių dėl jos dalyvavimo knygų mugėje arba dėl kitų kultūrinių, politinių ar ekonominių realijų. Lietuva ir jos literatūra buvo pristatomos tiek verbaline, tiek neverbaline forma. Šešios publikacijos buvo iliustruotos fotografijomis, trys - Europos žemėlapiais, kur nurodyta ir Lietuva, vienas straipsnis turėjo lentelę, o dar vienas - dvi fotografijas ir Pabaltijo žemėlapį. Straipsnyje analizuojamos kelios publikacijose pastebėtos dominuojančios tendencijos, kurios formavo vaizdą apie Lietuvą, jos kultūrą bei literatūrą: (1) tendencijos, susijusios su geografine Lietuvos ir Vokietijos padėtimi bei geografiniais šių šalių kontūrais; (2) tendencijos, kurias formuoja istorinė Lietuvos patirtis bei politinės ir ekonominės realijos, nulemtos ES plėtros, t. y. naujausių istorinių įvykių; (3) literatūrinės Lietuvos tendencijos, išryškėjusios mugės metu. Lietuviškieji vaizdiniai buvo analizuojami trimis aspektais: (a) kas suformavo tokius vaizdinius? (b) ar jie atitinka tai, ką mes galvojame? (c) kaip mes patys žiūrime į šiuos vaizdinius?.Reikšminiai žodžiai: Šalies įvaizdis; Lietuvos įvaizdis; Frankfurto knygų mugė.

ENIn our consciousness there exist certain images of other cultures and people. We have such stereotypes and images, related to Germany and Germans, while Germans have their opinion of Lithuania and Lithuanians. The book fair in Frankfurt in 2002 was a new experience both to Germany and Lithuania. The article provides the overview of the 27 publications about Lithuania, which appeared in German press during the fair. 18 publications were dedicated to Lithuania as a participant of the book fair and 10 were contextual, in which Lithuania was mentioned among other countries due its participation in the book fair or due to other cultural, political or economic realities. Lithuania and its literature were presented both in verbal and non-verbal form. Six publications were illustrated by photographs, three – by maps of Europe, highlighting Lithuania, one article had a table and one article contained two photographs and the map of the Baltic Region. The article provides the analysis of the dominating trends, noticed in several publications, which shaped the image of Lithuania, its culture and literature: (1) the trends, related with the geographical situation of Lithuania and Germany and the geographical outline of the countries; (2) the trends, shaped by the historical experience of Lithuania and its political and economic realities, determined by the EU expansion, i. e. the latest historical events; (3) the literary trends of Lithuania, displayed during the fair. The images of Lithuania were analyzed in three aspects: (a) who formed such images? (b) do the images correspond to what we think? (c) how we view the images ourselves?.

ISSN:
1822-1114
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1908
Updated:
2018-12-17 11:35:24
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: