Kultūros ir mirties papartynuose: "netobulas bibliotekininkas"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros ir mirties papartynuose: "netobulas bibliotekininkas"
In the Book:
Akmuo ir šviesa : kritikos straipsniai / Juozas Laurušas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 7-18
Keywords:
LT
Armėnija (Armenian); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Istoriografija / Historiography; Judėjimai / Movements; Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama literatūros mokslininko komparatyvisto, vertėjo, bibliotekininko Juozo Laurušo (1947-2000) kūryba, publikuota jo mokslo darbų rinkinyje „Akmuo ir šviesa“ (2005). 1968-ais išvykęs studijuoti į Armėniją, J.Laurušas baigė Jerevano universitetą ir grįžęs į Lietuvą apie dešimt metų tyrinėjo lietuvių-armėnų kultūrų ryšius. Knygos „Akmuo ir šviesa“ skyriuje „Komparatyvistika“ publikuojama 13 įvairaus pobūdžio straipsnių apie lietuvių-armėnų ir lietuvių-ukrainiečių literatūrų ryšius, taip pat darbas iš vertimų teorijos. J.Laurušo archyve, saugomame Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyne, liko virš 20 aplankų, kur surinkti faktai, bibliografiniai duomenys, straipsniai, užrašai pradėtai rašyti, bet nebaigtai disertacijai, taip pat įvairūs išrašai iš lietuvių, rusų, lenkų, armėnų šaltinių apie armėnų-lietuvių ryšius nuo XV a. iki 1940 m. Buvęs Sibiro tremtinys labai gerai mokėjo rusiškai ir išvertė lietuvių patarlių tipų rodykles į rusų kalbą lietuvių folkloristų leidiniui Lietuvių patarlės ir priežodžiai (2000), vertė daug kitų mokslinių ir šiek tiek grožinių tekstų. J.Laurušas parengė pirmają lietuvių tremtinių poezijos antologiją Tremtinio Lietuva (1990). Mokslinėse konferencijose Kazanėje, Nižnij Novgorode, Lvove dalyvavo su komparatyvistiniais pranešimais, kurie publikuojami minėtoje knygoje, kaupė medžiagą baltų etnogenezės tyrimams, rašė recenzijas, straipsnius enciklopedijoms. Nukritus „geležinei uždangai“, J.Laurušas 1987-1997 m. vadovavo LLTI mokslinei bibliotekai ir esmingai papildė jos fondus vertingais įvairių šalių mokslo leidiniais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Armėnų literatūra; Komparatyvistika; Istoriografija; Kūrybinė biografija; Sąjūdis; Specfondai; Biografijos.

ENThe article reviews creative work of a literary researcher, comparative scientists, translator, librarian Juozas Laurušas (1947-2000), published in the volume of his scientific works “Akmuo ir šviesa” [The stone and the light] (2005). Having gone to study in Armenia in 1968, J.Laurušas graduated from Yerevan university and after the return to Lithuania spent about ten years researching connections between Lithuanian-Armenian cultures. “Akmuo ir šviesa” book chapter entitled “Comparative works” includes 13 different articles about connections between Lithuanian-Armenian and Lithuanian-Ukrainian literary fields, also a work from the field of translation theory. In J.Laurušas’ archive, there remain more than 20 folders with collected facts, bibliographic data, articles, notes for dissertation that he began to write, but has not completed, also various passages from Lithuanian, Russian, Polish, Armenian sources on Armenian-Lithuanian ties from the 15th century to 1940. A former Siberian exile, he was fluent in Russian and has translated a guide on types of Lithuanian proverbs into Russian for Lithuanian folk researchers’ publication “Lietuvių patarlės ir priežodžiai” [Lithuanian proverbs and sayings] (2000). J.Laurušas has prepared the first anthology of Lithuanian exile poetry “Tremtinio Lietuva” [The exile’s Lithuania] (1990). He participated with his comparative works, which are published in the book, in scientific conferences, wrote reviews, articles for encyclopaedias. After the fall of the “iron curtain”, in 1987-1997, J.Laurušas as a head of LLTI scientific library has substantially enriched its funds with valuable scientific publications from various countries.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1830
Updated:
2016-07-23 20:43:58
Metrics:
Views: 51
Export: