Mokinių matematinio raštingumo kaita edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių matematinio raštingumo kaita edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
208 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Kauno Technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Edukologijos institute. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of the educational and learning environments on the changes of students' mathematical literacy Kaunas : Technologija, 2008 37 p. : schem
Summary / Abstract:

LTNemažai mokslininkų analizuoja švietimo reformų poveikį mokinių matematikos pasiekimams, tačiau vieni teigiamus reformų rezultatus įžvelgia, kiti mano, jog dėl įvairių priežasčių reformos paprastai ilgalaikės (arba jokios) įtakos mokinių pasiekimams neturi. Švietimo reformos yra siejamos su mokyklos edukacine ir mokymosi aplinkomis, o reformų efektyvumas (kartu ir mokinių pasiekimų kaita) priklauso ir nuo mokinių namų socioekonominės aplinkos. Kiekviena šalis turi savo unikalias mokyklos ir socialines aplinkas. Lietuva - viena iš šalių, jau kurį laiką vykdančių švietimo reformą. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, radikalūs visuomenės pokyčiai sukėlė švietimo kaitos būtinybę. Lietuvoje mokyklos edukacinė ir mokymosi aplinkos (kartu su politiniais pertvarkiais ir socialinė – namų aplinka) pasikeitė, o ar tai atspindi mokinių pasiekimai? Ar pagrindinėje mokykloje mokiniai tampa matematiškai raštingi? Ar matematinio raštingumo lygis keičiasi vykstant švietimo reformai ir visuomeninei kaitai? Ar mokiniai dabar labiau matematiškai raštingi nei švietimo reformos ir Lietuvos Atgimimo pradžioje? Šie klausimai suponuoja disertacinio tyrimo problemos esmę: kaip keičiantis edukacinei ir mokymosi aplinkoms keičiasi mokinių matematinio raštingumo pasiekimai. Disertacijos tikslas – nustatyti mokinių matematinio raštingumo kaitą edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu.Disertacinio tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti matematinio raštingumo sampratą, išryškinant šios koncepcijos daugialypiškumą; 2) išskirti edukacinės ir mokymosi aplinkų veiksnius, galinčius turėti ryšį su mokinių matematinio raštingumo pasiekimais; 3) pagrįsti mokinių matematinio raštingumo kaitos edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu tyrimo metodologiją; 4) nustatyti bei pagrįsti edukacinės ir mokymosi aplinkų veiksnius, turinčius ryšį su mokinių matematinio raštingumo pasiekimais bei jų kaita, keičiantis edukacinei ir mokymosi aplinkoms.

ENMany scholars analyse the effect of educational reforms on the students‘ achievements in mathematics, however, some of them see the positive impact of reforms, while others think that due to various reasons reforms do not provide long-term results (or any results) regarding students‘ achievements. Education reforms are related to school educational and learning environments while the effectiveness of reforms (as well as the change in students‘ achievements) also depends on socioeconomic environment at home. Each country has its unique school and social environments. Lithuania is one of the countries which has been implementing the education reform for a while. When Lithuania restored its independence, radical changes in society caused the necessity in the change of education. In Lithuania school educational and learning environments (and along with the social reforms social one as well, thus the home environment) changed, but does this reflect in the students’ achievements? Do students gain mathematical literacy in the general education school? Does the level of mathematical literacy change along with the education reform and society changes? So, are the students more mathematically literate than at the beginning of education reform and at the beginning of Lithuanian independence? The discussed issues support the essence of the research problem: how the results of students’ mathematical literacy change within the change of educational and learning environments. Research aim is to determine the change of student’s mathematical literacy in the light of educational and learning environments.Research objectives: 1) describe the conception of mathematical literacy by stressing its multipartite nature; 2) distinguish the factors of educational and learning environments, which might be related to students’ mathematical literacy achievements; 3) substantiate research methodology of student mathematical literacy change in the light of educational and learning environments; 4) determine and substantiate the educational and learning environments factors, which are related to the achievements of students’ mathematical literacy and their changes during the change of educational and learning environments.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18156
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 27
Export: