Ein Kriegergrab der mittleren Eisenzeit aus Paprūdžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Ein Kriegergrab der mittleren Eisenzeit aus Paprūdžiai
Alternative Title:
Vidurinio geležies amžiaus kario kapas iš Paprūdžių
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2008, t. 9, p. 41-53
Keywords:
LT
Vidurinis geležies amžius (tautų kraustymosi laikotarpis); kario kapas iš Paprūdžių kapinyno; karinis elitas; Žemaitijos regiono priešistorė; tarpregioniniai kontaktai.
EN
Middle Iron Age (Migration period); grave of warrior from Paprūdžiai; military elite; prehistory of Žemaitijan region; interregional contacts.
Summary / Abstract:

LTNuo 2000 m. Paprūdžių kapinyną tyrinėja Vilniaus universiteto Archeologijos katedra. Per 8 tyrinėjimų sezonus (2000–2007 m.) kapinyne buvo atidengtas apie 670 kv. m. plotas, surasti 24 griautiniai kapai. Kapų chronologija - III a. pabaiga -VI a. Taip pat surasta gana daug pavienių daiktų, kilusių iš suardytų kapų. Tarp atsitiktinių radinių yra ir vėlyvojo geležies amžiaus daiktų. Kapai rodo, kad ir šiame Žemaitijos regione tautų kraustymosi laikotarpiu formavosi kariaunos, kurios galėjo dalyvauti ir tolimuose karo žygiuose. Paprūdžių kapų medžiaga papildo mūsų žinias apie karinio elito susidarymą rytiniame Žemaitijos regione. Nemuno žemupyje yra aptikta karių raitelių kapų, o čia laidoti kariai pėstininkai, kurie faktiškai turėjo tą pačią ginkluotę kaip ir raiteliai. Neatmestina galimybė, kad ir baltų kariai pėsti-ninkai dalyvavo vadinamuosiuose hunų karuose Centrinėje Europoje.

ENSince 2000 the Paprūdžiai necropolis has been researched by the Department of Archaeology of Vilnius University. During 8 researching seasons (in 2000–2007) the area of about 670 square meters was uncovered and 24 tombs were discovered. The chronology of the tombs is the end of the 3rd – the beginning of the 6th century. In addition, a significant number of individual objects, originated from the tombs, were found. Among the incidental findings there are objects of the late Iron Age. The tombs show that soldieries, which might have participated in distant war actions, formed during the nations’ movement period in this Samogitian region. The materials, discovered in Paprūdžiai tombs supplement our knowledge of the coming into existence of military elite in the Eastern region of Samogitia. In the lower reaches of Neman tombs of equestrian warriors were found, while the tombs mostly housed infrantry warriors, who actually had the same armament as the equestrians. It is possible that the Baltic infantry warriors participated in the so called Hun wars in the Central Europe.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18035
Updated:
2018-12-17 12:17:28
Metrics:
Views: 3    Downloads: 4
Export: