Tarptautinis terorizmas ir legitimių priemonių kovojant su juo naudojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinis terorizmas ir legitimių priemonių kovojant su juo naudojimas
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 68 (60), p. 74-82
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nacionalinis saugumas / National security; Politinė ideologija / Political ideology; Tarptautinė teisė / International law; Tarptautiniai santykiai / International relations; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Valstybė / State; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje dėstoma mintis, kad užtikrinant nacionalinį saugumą kaip bendrą visuomenės vertybę, negali būti paneigtos žmogaus (nors ir teroristo) teisės. Siekiamo tikslo ir kovoje su terorizmu naudojamų priemonių pusiausvyra turi būti išlaikyta. Pabrėžiama, kad riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir teisėje įtvirtintas vertybes, taip pat juridiškai svarbius tikslus; ribojimais neneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; laikomasi proporcingumo principo. Be to, pabrėžiama, kad tokia nuostata taikoma ne tik žmonėms ir jų teisėms, bet ir valstybėms; kitaip tariant, kovoje su valstybėmis, remiančiomis terorizmą, turi būti laikomasi tarptautinės teisės principų ir normų. Straipsnyje pabrėžiama, kad ne visos veiksmingos priemonės kovojant su terorizmu demokratinėje valstybėje gali būti laikytinos teisinėmis priemonėmis. Taip pat nurodoma, kad „kovojančios demokratijos“ negali būti „bedantės“. Terorizmas, kaip visuomeninis neigiamas reiškinys, gali būti stabdomas imantis ir kai kurių legitimių „neordinarių“ priemonių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terorizmas; Demokratija; Valstybė; Teismai; Nacionalinis saugumas; Užsienio šalys; Secesija; Baudžiamoji teisė; Teisinis reguliavimas; Tarptautinės organizacijos; Juridiniai dokumentai; Tarptautiniai dokumentai; Teisės aktai; Komentarai.

ENThis article elaborates on the notion that human rights (even that of terrorist's) cannot be denied while ensuring national security as a common social value. A balance should be achieved between the application of measures used for attainment of the objective, and in the fight against terrorism. Human rights and freedoms may be restricted if the following conditions are adhered to: it is done within the law; restrictions ensure the protection of other individuals’ rights and freedoms, values under law and legally important objectives in a democratic society; restrictions do not deny the nature and substance of rights and freedoms; the principle of proportionality is observed. Moreover, it is emphasized that the aforementioned position should be applied not only to people and their rights, but also to states; in other words, the principles and norms of international law should be observed in the fight against states supporting terrorism. The article stresses that not all effective measures used to fight terrorism in a democratic state may be considered as legal instruments. Furthermore, it is indicated that “fighting democracies” cannot be “toothless”. Terrorism, as a negative social phenomenon, may be prevented by means of some legally unconventional measures.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1801
Updated:
2018-12-17 11:35:08
Metrics:
Views: 56    Downloads: 8
Export: