Išskirtinių mokslinių tyrimų vadyba : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išskirtinių mokslinių tyrimų vadyba: monografija
Editors:
Baršauskas, Petras, redagavimas [edt]
Publication Data:
Kaunas : ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, 2008.
Pages:
259 p
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Užsienio šalių mokslinių tyrimų vadybos apžvalga — Jungtinių Amerikos Valstijų mokslinių tyrimų vadybos apžvalga: Teisinė aplinka; Finansavimo ir organizacinė struktūra; Bendradarbiavimas ir kokybės užtikrinimas — Olandijos mokslinių tyrimų vadybos apžvalga: Teisinė situacija; Struktūra; Kokybės valdymas; Finansų valdymas; Bendradarbiavimas — Suomijos mokslinių tyrimų vadybos apžvalga: Teisinė situacija; Struktūra; Kokybės užtikrinimas; Finansų valdymas; Bendradarbiavimas — Čekijos mokslinių tyrimų vadybos apžvalga: Struktūra; Kokybės valdymas; Finansų valdymas; Bendradarbiavimas — Danijos mokslinių tyrimų vadybos apžvalga: Teisinė situacija; Mokslinių tyrimų koordinavimo, finansavimo ir kokybės užtikrinimo institucijos; Naujasis mokslo tyrimo institucijų sujungimo planas — Flandrijos mokslinių tyrimų vadybos apžvalga: Mokslinius tyrimus reguliuojančios, koordinuojančios bei vykdančios institucijos; Mokslo politiką formuojančios ir finansuojančios institucijos; Flandrijos universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; Mokslinių tyrimų politikos patariamieji organai; Naujoji EWI mokslo ir inovacijų politika (nuo 2007 metų); Universitetų ir mokslo institutų finansavimas; Flandrijos mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimas — Vokietijos mokslinių tyrimų vadybos apžvalga. Max Planck bendruomenės veikla: Mokslinių tyrimų institutų ir universitetų teisinė ir institucinė padėtis; Mokslinių tyrimų organizavimas Makso Planko Bendruomenėje; Mokslinių tyrimų kokybės vertinimas —Tarptautinės praktikos apibendrinimas: Teisinė padėtis; Struktūra; Kokybės valdymas; Finansavimas; Bendradarbiavimas šalyje ir tarptautiniu mastu — Kai kurių Lietuvos aukščiausiojo lygio mokslinių centrų mokslinio potencialo ir tarptautinio matomumo apžvalga — Apžvalgos sudarymo principai — Humanitarinių ir teisės mokslų aukščiausiojo lygio centrų atranka — Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų aukščiausiojo lygio centrų atranka: Aukščiausio lygio mokslo centrai; Aukšto lygio mokslinės grupės — Socialinių mokslų (išskyrus teisę) aukščiausiojo lygio centrų atranka — Išskirtinių mokslinių tyrimų vaidmuo ir vieta šalies mokslinių tyrimų sistemoje — Svarbūs mokslinių tyrimų tipai — Mokslinių tyrimų vieta šalies mokslo politikoje — Politinis, infrastruktūrinis ir finansinis mokslinių tyrimų stiprinimas — Išskirtinių mokslinių tyrimų samprata, remiantis tarptautine patirtimi — Svarbiausi išskirtinių mokslinių tyrimų vadybos Lietuvoje principai — Bendrieji principai — Lietuvai siūloma išskirtinių mokslinių tyrimų finansavimo schema — Projekto rezultatų apibendrinimas.
Keywords:
LT
Kokybės valdymas; Moksliniai tyrimai; Mokslinių tyrimų strategija; Mokslinių tyrimų vadyba; Strateginis valdymas; Tarptautinė praktika; Vadybos apžvalga.
EN
International practices; Management of quality; Management of scientific researches; Management review; Scientific research management; Scientific research strategy; Scientific researches; Strategic management.
Summary / Abstract:

LTMonografija parengta projekto „Lietuvos mokslininkų kompetencijos infrastruktūrų plėtros ir integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę galimybių studijos rengimas“ metu. Siekiant numatyti Lietuvos mokslinių tyrimų plėtros kryptis, svarbu susipažinti su užsienio praktika bei perimti gerąją praktiką. Pirmiausia monografijoje pristatoma 6 Europos Sąjungos valstybių ir Jungtinių Amerikos Valstijų patirtis valdant, finansuojant ir vykdant mokslinius tyrimus. Antrojoje monografijos dalyje analizuojama minėtų šalių situacija, siekiama įvertinti gerąją praktiką bei jos pritaikymo Lietuvoje galimybes, ypač pabrėžiamas išskirtinių mokslinių tyrimų centrų vaidmuo, plėtojant kiekvienos šalies, regiono ir pasaulio mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros sektorių. Šių centrų veikla dažnai pagrįsta aukščiausios kompetencijos koncentravimu ir kritinės masės sudarymu. Trečioji monografijos dalis išryškina Lietuvos mokslininkų grupių tarptautinį statusą bei potencialą, kas ypač svarbu siekiant įvertinti mūsų šalies mokslinių tyrimų vietą Europos Sąjungoje. Ketvirtoji dalis skirta identifikuoti išskirtinių mokslinių tyrimų centrų vietai ir vaidmeniui nacionalinėje mokslinių tyrimų struktūroje. Penktoji monografijos dalis skiriama galimai išskirtinių mokslinių tyrimų projektų finansavimo Lietuvoje schemai aptarti. Laimėjusioms mokslinio projekto finansavimą grupėms siūloma suteikti išskirtinio mokslinių tyrimų centro statusą. Remiantis aplankytų šalių gerąja praktika, siūloma, kaip išskirtiniai moksliniai centrai turėtų įsikomponuoti į šalies mokslinių tyrimų sistemą.

ENThe monograph has been prepared during the implementation of the project “Preparation of the Feasibility Study on the Development of Lithuanian Researchers Competence Infrastructure and Its Integration in the European Research Area”. Seeking to envisage the trends of Lithuanian research development, it is important to become acquainted with and take over foreign best practice. The monograph initially presents the experience of six European Union countries and the United States of America in the management, financing and implementation of scientific research. The second part analyses the situation of these countries, seeks to evaluate the best practice as well as the possibilities of applying it in Lithuania, and particularly emphasises the role of exceptional research centres while developing the research and technological development sector of every country, region and the world. The activity of these centres is often based on the concentration of the highest qualifications and formation of critical mass. The third part highlights the international status and potential of Lithuanian researchers’ groups, which is particularly important in order to evaluate the place of our country’s research in the European Union. The fourth part focuses on the identification of the place and role of the exceptional research centres in the national research structure. The fifth part is aimed at the discussion of the potential scheme of financing of exceptional research projects in Lithuania. The groups that win the financing of research projects are suggested to be given the status of an exceptional research centre. Based on the best practice of the said countries, the monograph suggests ways how exceptional research centres should integrate in the country’s research system.

ISBN:
9789955792048
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17892
Updated:
2020-11-03 21:08:40
Metrics:
Views: 8
Export: