Hermanno Sudermanno atmintis ir vardas Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros pavelde

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hermanno Sudermanno atmintis ir vardas Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros pavelde
In the Book:
Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai / Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 102-112
Keywords:
LT
Hermannas Sudermannas; Mažoji Lietuva; Kultūros pavaldas; Personalija; Kultūros paveldas; Literat0ra; Vokietija (Germany); H. Sudermannnas; Mažosios Lietuvos kultūros paveldas; Vokiečių dramaturgija; Vokiečių literatūra.
EN
Personality; Culture heritage; Literature; Minor Lithuania; Hermann Sudermann; Lithuania Minor; Germany; H. Sudermann; Cultural heritage in Lithuania Minor; German theatre dramaturgy; German literature.
Summary / Abstract:

LTLabai savita Mažosios Lietuvos vokiečių rašytojų greta. Tarp jų – Hermannas Sudermannnas . Straipsnyje pateikiama autoriaus surinkta medžiaga apie rašytojo, dramaturgo veiklą Mažojoje Lietuvoje. H. Sudermanno pasaulis tvirtai tebestovi šalia mūsų: byloja iš knygų, kino ir televizijos ekranų, teatrų scenos, kviečia į konferencijas kalbėti apie jį ir jo kūrybą. Nuo 1890 metų H. Sudermanno vardas pasirodo Rytų Prūsijos mokyklų chrestomatijose, istorijos vadovėliuose ir krašto pažinimo skaitiniuose, periodikos leidinių kronikose. Nepalankūs atsiliepimai lėmė, kad nė viena H. Sudermanno pjesė nepateko į Mažosios Lietuvos lietuvių mėgėjiško teatro repertuarą, nors šio žanro kūrinių nepaprastai trūko. Kita vertus, tautinės kultūros ir savimonės puoselėtojai negalėjo nepastebėti H. Sudermanno pripažinimo Didžiojoje Lietuvoje. Rašytojo pjesė "Peteliškių mūšis" du sezonus (1894-1896) buvo vaidinama Vilniaus rusų dramos teatre, o vieną labiausiai pasisekusių vaidmenų - Rozi – atliko garsioji aktorė Vera Komisarževskaja. Dar iki Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje ir Amerikoje lietuviškai išleidžiamos dramos "Jonas Krikštytojas" (1909) ir "Joninės" (1912). Tai darė poveikį ir mažlietuvių nusiteikimui, skatino atidžiau gilintis į kraštiečio kūrybą, jo santykius su lietuviais, požiūrio j juos sklaidą ir kaitą. Vydūno kūryboje, ypač publicistikoje, H. Sudermannas dažnas svečias. Tilžės lietuvių mąstytoją domino išgarsėjusio kraštiečio kūrybos gilumas, suvokimo savitumas, visuomenės reakcija ir nuomonių įvairovė. Tarpukario lietuviškoje spaudoje gana plačiai aprašyti H. Sudermanno dramų pastatymai Klaipėdoje.

ENGerman writers of Lithuania Minor, including Hermann Sudermann, are very peculiar. The article provides the data collected by the author about the writer’s and playwright’s activities in Lithuania Minor. Sudermann’s world still stands firmly close to us: it is testified by books, cinema and TV screens, theatre stages, invites to conferences to speak about him and his works. In 1890, Sudermann’s name appeared in readers, history textbooks and regional knowledge readings, chronicles of periodical publications at schools in Eastern Prussia. None of Sudermann’s plays was included in the repertoire of the amateur theatre in Lithuania Minor due to negative feedback, although works of this genre were very lacking. On the other hand, those who fostered national culture and self-awareness could not help noticing Sudermann’s recognition in Lithuania Proper. The writer’s play “Peteliškių mūšis” was played for two seasons (1894–1896) in Vilnius Russian Drama Theatre, and one of the most successful roles, Rosie, was played by the famous actress Vera Komissarzhevskaya. Plays “Jonas Krikštytojas” (1909) and “Joninės” (1912) were published in Lithuanian in Lithuania and America even before World War I. This affected the approach of those living in Lithuania Minor, encouraged them to have a closer look at the works of the compatriot, his relations with Lithuanians, dissemination and change of attitude to them. Sudermann is a frequent guest in Vydūnas’s works, especially in opinion journalism. The Lithuanian thinker from Tilsit was interested in the depth of the famous compatriot’s creation, peculiarity of his perception, reaction of the public and the variety of opinions. Staging of Sudermann’s plays in Klaipėda is described quite exhaustively in the Lithuanian inter-war press.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17472
Updated:
2020-03-08 14:58:50
Metrics:
Views: 2
Export: