Lietuvių literatūros draugija : likimas ir paskutinis narių sąrašas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Lietuvių literatūros draugija: likimas ir paskutinis narių sąrašas
In the Book:
Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai / Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 26-65
Keywords:
LT
Rankraštis; Personalijos; Draugijos; Literat0ra; Kultūros istorija; Mažoji Lietuva; Spaudos istorija; Tilžė (Sovietskas; Tilsit); Lietuvių bendruomenė; Lietuvių litartūros draugija.
EN
Manuscript; Pesonalities; Societies; Literature; Culture history; Minor Lithuania; Lithuania Minor; Press history; Tilsit; Lithuanian community; Lithuanina literary society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorius apžvelgia nuo 1879 m. Tilžėje veikusios Lietuvių literatūros draugijos tyrimams svarbius publikuotus ir nepublikuotus šaltinius bei publikuoja draugijos registracijos žurnalo duomenis. Draugijos narių asmeninės sudėties tyrimai galėtų padėti geriau suvokti draugijos istoriją, vaidmenį ir vietą naujausių laikų lituanistikoje. Iš esmės tapatūs 1913 ir 1920 metų narių sąrašus straipsnio autorius sujungė į vieną ir atskirai pažymėjo juose darytas pataisas ir prierašus. Registracijos žurnale iš viso yra 218 narių įrašai. Kadangi Tilžės teisininkas Andersas registruotas du kartus (Nr. 533 ir 629), iš tikro draugijoje 1913-1920 m. buvo 217 narių-asmenų ir keletas įstaigų (penkios viešosios, mokslinės ir žinybinės bibliotekos). Šis skaičius labai artimas jau XIX a. nusistovėjusiam draugijos narių skaičiui. Negalima nepastebėti kai kurių narių sudėties kitimo tendencijų. XX a. pradžioje į draugiją stojo daug aukštų Prūsijos valdžios pareigūnų ir stambiųjų dvarininkų (žr. 584-595 įrašus), lietuvių tautinio sąjūdžio apogėjaus laikotarpiu (1913-1920 m.) - lietuvių visuomenininkų (Nr. 613-640). Rankraštinio dokumento publikacija padės geriau atskleisti Lietuvių literatūros draugijos poveikį lietuvių knygotyrai, bibliotekininkystei, bibliografijai, kultūriniam ir tautiniam sąjūdžiui, paspartins dviejų buvusių kaimyninių tautų - lietuvių ir vokiečių - ryšių tyrimus.

ENThe author of the article reviewed both published and unpublished sources which were important for the research conducted by Lithuanian Literature Association functioning in Tilžė since 1879, and published the data from the record of the Association. The analysis of the composition of the association could help better understand its history, role and place in the modern lituanistics. Basically identical lists of members from the years 1913 and 1920 were put into a single list marking the amendments and additions. The register contains in total 218 records of members. Since a layer from Tilžė Andersas is registered twice (No. 533 and No. 629), in 1913-1920 the association had 217 members and some institutions (five public scientific and departmental libraries). This number is close to the number of the members in 19 c. It is easy to notice some tendencies in the change of the composition. A lot of high Prussian officers and major landlords joined the association in the beginning of 20 c., and during the Lithuanian cultural summit (1913-1920); the association was refreshed by Lithuanian public figures (No. 613-640). Publication of the manuscript will help to better reflect the influence of Lithuanian Literature Association on book science, librarianship, bibliography, cultural and national movement, and speed up the studies of relations between the former neighboring nations –Lithuanians and Germans.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17464
Updated:
2016-07-06 14:51:09
Metrics:
Views: 7
Export: