Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV-XVI amžių sandūroje)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV-XVI amžių sandūroje)
Alternative Title:
Kaunas Customs Office Register. A Falsification in the Lithuanian Metrica (At the Turn of the 16th Century)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2005, 6, p. 7-53
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Muitai. Muitų tarifai / Customs duties. Customs tariff.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama sufalsifikuota Kauno muitinės rejestro atmintinė, įrašyta Lietuvos metrikos šeštoje knygoje. Kauno muitinės rejestro atmintinės sufalsifikavimas yra tiesiogiai susijęs su ilgalaikiu konfliktu tarp Kauno savivaldybės ir Gdansko (Hanzos sąjungos miesto) kontoros Kaune pirklių. Pagrindinė nesutarimų priežastis buvo pirklių-svečių prekybos druska suvaržymas, juos 1497 – 1506 m. valdovui priklausiusioje Kauno muitinėje apmuitinus dvigubu druskos muitu. Nelegalaus muito egzistavimas ir taikymas įrodytas remiantis oficialias dokumentais, tokiais kaip LDK kanceliarijos knygomis ir Lietuvos metrika. Falsifikacijos faktas buvo atkleistas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvare 1506 m., kai vienas iš rejestro sudarytojų, ankstesnis Kauno muitinės pareigūnas Danilovičius patvirtino, kad dvigubas mokestis yra neteisėtas ir jis tokio į dokumentą neįrašė. Iš to seka, kad naujas Kauno muitinės pareigūnas Sliacheris sufalsifikavo Kauno muitinės registrą ir įvedė nelegalų dvigubą druskos apmokestinimą. Kauno muitinės rejestro atmintinė buvo falsifikuojama dviem etapais. Visų pirma nelegalus muitas įterptas į jau egzistuojančius dokumentus, o po to padarytas įrašas Lietuvos metrikos knygose. Pagal sufalsifikavimo būdą Kauno muitinės rejestro atmintinę reiktų priskirti prie vadinamųjų kanceliarijos falsifikatų (vok. k. Kanzleifalschungen, pranc.. k. faux de chancellerie bei actes subreptices ou furtifs, lenk. k. dokumenty wyłudzony) grupės.Reikšminiai žodžiai: Dokumentai, istoriniai; Klastojimas; Rejestrai; Muitinės; Lietuvos Metrika; Atmintinės; Kaunas.

ENThe article analyses a falsified memo in Kaunas customs office register, which is found in book six of the Lithuanian Metrica. The falsification of the memo of Kaunas customs office register is directly related to the long-lasting conflict between Kaunas municipality and the merchants of Danzig (a city of the Hanseatic League) representative office in Kaunas. The main reason for the disagreements was the restriction on the sale of salt by the guest merchants, when double customs duties were imposed on their salt in 1497-1506 in Kaunas customs office, which belonged to the sovereign. The existence and application of the illegal customs duty was proved on the basis of official documents, such as the books chancellery books of the Grand Duchy of Lithuania and the Lithuanian Metrica. The fact of falsification was revealed at the court of Polish Kind and Grand Duke of Lithuania Aleksandras in 1506, when one of the makers of the register, former official of Kaunas customs office Danilovičius confirmed that the double tax is illegal and that he had never entered it into any document. From this it follows that Sliacher, a new official of Kaunas customs office, had falsified the register of Kaunas customs office and introduced an illegal double taxation of salt. The memo of Kaunas customs office register was falsified in two stages. First, the illegal customs duty was inserted into existing documents, and then records were made into the books of the Lithuanian Metrica. According to the method of falsification, the memo of Kaunas customs office register should be categorised under the group of the so-called chancellery falsifications (German – Kanzleifalschungen, French – faux de chancellerie and actes subreptices ou furtifs, Polish – dokumenty wyłudzony).

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1738
Updated:
2018-12-20 23:05:01
Metrics:
Views: 55    Downloads: 9
Export: