Muzikos improvizacija- efektyvesnio muzikinio ugdymo sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos improvizacija- efektyvesnio muzikinio ugdymo sąlyga
Alternative Title:
Improvisation of music - condition of more effective musical education
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 86, p. 117-122
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo reforma skatina pedagogus ieškoti naujų metodų ir priemonių, orientuotų į kūrybiškos asmenybės ugdymą, daugiau dėmesio skiriant vaiko muzikinei patirčiai, jos unikalumui ir įvairovei. Straipsnyje nagrinėjama muzikos improvizacijos panaudojimo situacija ir galimybės muzikiniame ugdyme, bendri muzikos improvizacijos metodikų bruožai, improvizacijos istorinė raida, taikymo pedagoginėje praktikoje sąlygos bei veiksniai. Atlikta literatūros analizė bei anketinė apklausa. Kelti šie uždaviniai: a) išsiaiškinti muzikinio ugdymo sritis, kuriose naudojama muzikos improvizacija; b) ištirti muzikos mokytojų požiūrį į muzikos improvizacijos naudojimą pedagoginėje veikloje; c) nustatyti studentų, būsimų muzikos mokytojų, improvizavimo lygį; d) paanalizuoti muzikos improvizacijos metodikas. Nurodoma, kad muzikos improvizacijos pagrindą sudaro atlikimo ir kūrybos sintezė. Šio ypatumo panaudojimas muzikos pedagogikos srityse yra ypač aktualus, nes padeda sėkmingiau įgyvendinti muzikinio ugdymo uždavinius ir siekti bendrų meninio ugdymo tikslų. Tačiau muzikos improvizacija kaip savarankiška veiklos sritis ar metodas muzikinio ugdymo praktikoje yra taikomas mažai, nes nėra tinkamų sąlygų. Nustatyta, kad studentų ir tų mokytojų, kurie bando taikyti improvizacijos metodą, improvizavimo lygis yra nepakankamas, tad mokytojai šalia kitų turėtų įgyti ir muzikinio improvizavimo kompetenciją. Muzikos improvizacijos metodikos nepakankamai atitinka grupinės veiklos specifiką klasėje, tad rengiant muzikos mokytojus ir muzikos improvizavimo metodikas šiai improvizavimo formai turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Muzikos improvizacija; Atlikimo ir krybos sintez; Improvizaciniai gebjimai; Grupin improvizacija; Nra.

ENEducation reform encourages educators to explore new approaches and measures focused on creative development of personality, more attention giving to musical experience of a child, and its uniqueness and diversity. The article examines the situation of the use of musical improvisation and possibilities in musical education, common features of music improvisation techniques, historical development of improvisation, conditions and factors of application in pedagogical practice. Literature analysis and survey have been carried out. The following objectives have been set up: a) to find out the fields of musical education where musical improvisation is used, b) to investigate the attitudes of music teachers towards the use of musical improvisation during educational activity, c) to identify the level of improvisation of students, future music teachers, d) to analyze the techniques of musical improvisation. It has been indicated that musical improvisation is based on the synthesis of performance and creation. The use of this peculiarity in the field of music education is especially important because it helps to implement the objectives of musical education and arts education to achieve common goals more successfully. However, musical improvisation as an independent activity or method of musical education in practice is applied a little due to the absence of appropriate conditions. It was found that level of improvisation of students and their teachers who are trying to apply the method of improvisation is insufficient, thus teachers should gain their competence of musical improvisation beside the other ones. Techniques of musical improvisation lack conformity to the specificity of group activities in class, therefore, a special attention should be given to the following form of improvisation during the preparation of music teachers and techniques for music improvisation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17379
Updated:
2018-12-17 12:03:44
Metrics:
Views: 42    Downloads: 16
Export: