Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai
Alternative Title:
Different attitudes towards the assessment of learning rezults
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 276-290
Summary / Abstract:

LTMokymosi rezultatų vertinimas nėra vien didaktikos problema, jis sietinas su visa mokinio psichosocialine raida. Pasitaiko atvejų, kai mokytojai, neobjektyviai vertindami mokinius, griauna mokinių ir mokytojų santykius, mokymas(is) tampa nemėgstamas, net vengiamas. Tyrimo tikslas - atskleisti mokymosi rezultatų vertinimo teigiamus ir neigiamus aspektus, parodyti įvairų požiūrį į šį svarbų didaktikos elementą. Pritaikyta literatūros ir šiuolaikinių straipsnių apžvalga ir analizė, stebėjimas, anketinė apklausa, ekspertų metodas. Skirtingos kompetencijos ekspertams buvo pateikti įvairūs tų pačių teiginių pedagoginiu požiūriu priimtini variantai. Vertinime dalyvavo Vilniaus miesto Žemynos ir M. Biržiškos gimnazijos bei Fabijoniškių, Šeškinės, "Sietuvos", Jono Pauliaus II vidurinės mokyklos. Ekspertinius įverčius pateikė 247 mokytojai ir 662 mokinių įverčiai. Atliktas tyrimas parodė, kad vertinimo objektyvumas padidėja, kai mokiniai suvokia ir supranta tikrinimo turinį, tvarką, vertinimo sistemą, ypač normas. Didesnių mokymosi gebėjimų mokiniams priimtinesnis vertinimas pažymiu (balu) vieną du kartus per mėnesį ar net per trimestrą, t. y. tada, kai jie jaučiasi pasirengę atsiskaityti; silpnesniesiems mokiniams aktualus jų pastangų pedagoginis stimuliavimas vertinant visas pastangas geriau išmokti. Tėvams itin palankus neformalusis mokymo rezultatų vertinimas. Taikant tokį vertinimą, tėvai ir mokiniai rečiau būtų nepatenkinti mokymosi rezultatų vertinimo neobjektyvumu, mažiau būtų nesutarimų tarp mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Reformuojant Lietuvos mokyklą ir ugdymo turinį, reikėtų parengti vertinimo sistemą, kurioje atsispindėtų ne tik mokinio žinios bei mokėjimai, bet ir mokytojo pasirengimas mokyti ir vertinti.

ENEvaluation of learning results is not just a problem of didactics; it is related to the psychosocial development of all pupils. There are cases when it destroys student-teacher relationship because such evaluation of students is unfair, teaching (and learning) becomes unpopular and even avoided. The aim of research is to reveal positive and negative aspects of the evaluation of learning results, to show different views on this important element of didactics. Reviews of modern literature and articles, analysis, observation, questionnaire survey as well as expert approach have been applied. Various options of the same educationally acceptable concepts have been submitted to the experts of different expertise. Žemyna and M. Biržiška gymnasiums, and Fabijoniškių, Šeskinės, "Sietuvos", John Paul II High Schools of Vilnius city took part in the evaluation process. Expert estimates have been presented by 247 teachers and estimates of 662 students. The research showed that the objectivity of evaluation is enhanced when students perceive and understand the contents of verification, procedures, evaluation system, especially the norms. Evaluation in grades (marks) once or twice a month or even during a quarter is more acceptable for the students of higher learning ability, i.e. when they feel ready to report; educational stimulation of their efforts is relevant to weaker students during the evaluation of their every effort to learn better. Informal evaluation of learning results is quite advantageous for the parents. Through the application of such evaluation, parents and students would be unhappy with acceptance of persons of learning results more sparsely, disagreements between teachers, pupils and their parents would be less. During the process of reformation of Lithuanian school and curriculum, the evaluation system that reflects not only the student's knowledge and skills, but also the readiness of teachers to teach and evaluate should be prepared.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Pradinių klasių mokinių įsivertinimas : mokinių, jų tėvų ir mokytojų požiūris / Renata Tichonova, Vaiva Schoroškienė. Pedagogika. 2013, 109, p. 127-133.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17290
Updated:
2018-12-20 22:56:05
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: