Deutsche Subjektlose Passivkonstruktionen und "man-Sätze" im Vergleich zu ihren Entsprechungen im Litauischen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Deutsche Subjektlose Passivkonstruktionen und "man-Sätze" im Vergleich zu ihren Entsprechungen im Litauischen
Alternative Title:
  • Vokiečių kalbos pasyvas ir lietuvių kalbos atitikmenys morfologiniu-sintaksiniu, semantiniu bei funkciniu aspektu
  • German Passive and Lithuanian Equivalents Morphologically, Syntactically, Semantically and Functionally
In the Book:
Keywords:
LT
Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTŠi disertacija – tai gretinamoji vokiečių kalbos neveikiamosios rūšies konstrukcijų (werden- ir sein-pasyvo) ir jų lietuviškųjų atitikmenų studija. Darbe siekiama nustatyti teorinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų galima apibrėžti vokiečių ir lietuvių kalbos neveikiamąją rūšį bei įvairiais aspektais palyginti vokiečių kalbos pasyvines konstrukcijas su lietuvių kalbos atitikmenimis; abiejų minėtų kalbų neveikiamosios rūšies formos ir sintaksinių pasyvinių sakinių tipų aprašymas; werden- ir sein-pasyvo atitikmenų lietuviškuose vertimuose nustatymas ir statistinė analizė; vokiečių kalbos pasyvo funkcijų nustatymas; atitikties tendencijų tarp abiejų kalbų neveikiamosios rūšies formų aiškinimas. Darbe analizuojami 3892 vokiečių ir lietuvių kalbos iliustraciniai pavyzdžiai – vokiečių kalbos sakiniai su neveikiamosios rūšies konstrukcijomis iš XX-ojo amžiaus vokiečių ir šveicarų grožinės literatūros kūrinių ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Tyrimui naudojamas sinchroninis aprašomasis metodas. Gretinant kalbas, vokiečių kalbos werden- ir sein-pasyvas neturėtų būti atskiriami vienas nuo kito. Vokiečių ir lietuvių kalbos pasyvinių konstrukcijų gretinimas suteikia vertingos medžiagos, nagrinėjant veikslo kategoriją.Reikšminiai žodžiai: Pasyvo konstrukcija be subjekto; Atitikmuo; Priešprieša; Konstrukcija.

ENThis dissertation is a comparative study of German passive structures (werden- and sein-passive) and their Lithuanian equivalents. The paper sets out to establish theoretical grounds based whereon it would be possible to define the passive voice in German and Lithuanian and compare many aspects of German passive structures with their Lithuanian equivalents; describe passive forms of both languages and types of syntactic passive sentences; identify and statistically analyse warden- and sein-passive equivalents in Lithuanian translations; identify the functions of the German passive and explain matching tendencies between passive forms in both languages. The paper analyses 3,892 examples of German and Lithuanian forms – German sentences with passive structures from German and Swiss fiction of the 20th centuries and their translations into Lithuanian. The study is based on the synchronic descriptive method. In comparing the languages the German warden- and sein-passive should not be separated. Comparison of German and Lithuanian passive structures provides valuable material in analysing the aspect category.

ISBN:
3828891292
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1707
Updated:
2013-04-28 15:32:18
Metrics:
Views: 46
Export: