Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai
Alternative Title:
Communicational skills of future music teachers
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 34-44
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iškeliama komunikacinių mokėjimų svarba pedagogo darbe. Jau studijų metu būtina ugdyti būsimųjų pedagogų bendravimo kompetenciją, kuri yra optimalaus jų bendravimo su moksleiviais pamatas. Straipsnyje siekiama atskleisti būsimųjų muzikos mokytojų komunikacinių mokėjimų ypatumus ir juos palyginti su esamų mokytojų mokėjimais. Tyrimo metodai buvo mokslinės literatūros analizė, mokėjimų bendrauti inventarijus ir kt. Tyrimo eigoje 134 įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų II-IV kursų studentai - būsimieji muzikos mokytojai bei 158 jau dirbantys muzikos mokytojai turėjo įvertinti savo mokėjimą bendrauti su moksleiviais. Straipsnyje pateikiamas muzikos mokytojų komunikacinių mokėjimų teorinis ir empirinis modelis, atskleidžiami būsimųjų muzikos mokytojų komunikacinių mokėjimų ypatumai. Tyrimo duomenys atskleidžia tokius būsimųjų muzikos mokytojų komunikacinių mokėjimų ypatumus: prasčiausiai studentams sekasi kalbėtis su mokiniais. Šio mokėjimo lygis yra žemesnis už vidutinį ir žemiausias iš visų komunikacinių mokėjimų. Mokėjimų partneriškai organizuoti muzikinę veiklą pamokoje ir kurti palankią bendravimo per pamoką atmosferą lygis kol kas nėra stabilus: ypač pasigendama studentų iniciatyvos, skatinant moksleivių aktyvumą (kelti sau pamokos tikslus, savarankiškai pasirinkti užduotis ir kt.), taip pat stiprinti jų tarpusavio solidarumą. Geriausiai studentai moka naudotis neverbaliniais bendravimo būdais: daugiau nei pusė jų moka valdyti balsą ir mimiką, o beveik pusė - tinkamai naudotis pantomimika. Apibendrinant nurodoma, kad būsimųjų muzikos mokytojų komunikacinių mokėjimų lygis yra vidutinis.

ENThe article raises the importance of communication skills of teachers at work. It is already necessary to develop the communicative competence of future teachers during the studies, which is an optimal foundation for their communication with students. The article aims to reveal the features of communication skills of future music teacher and to compare them with skills of existing teachers. The study methods were the analysis of scientific literature, schedule on communication skills and others. During the study, 134 II-IV-year students from different high schools in Lithuania - the future of music teachers - and 158 teachers already working as music teachers had to evaluate their ability to interact with students. The article presents theoretical and empirical model on the communication skills of music teachers, and reveals features of communication skills of future music teachers. Survey data reveals the following features of communication skills of future music teachers: the students are quite bad in communicating with pupils. This level of skills is lower than the average and the lowest of all communication skills. The level of skills in organization of musical activities in the classroom on a partnership basis and ability to create a favorable communicating atmosphere during the lessons is not stable yet: in particular, there is a lack of initiative in students when encouraging the activity of pupils (to raise their own objectives for the lesson, to choose the tasks independently, etc.), as well as strengthening their mutual solidarity. The students are able to use non-verbal communication techniques best: more than half of them are able to manage the voice and mime, while nearly a half of them - to use pantomime properly. The summary states that the level of communication skills of the future music teachers is moderate.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Socialinio rengimo reikšmė sporto pedagogų gebėjimui kurti palankų pamokos psichologinį klimatą / Romualdas Malinauskas, Irina Žalienė. Pedagogika. 2006, 82, p. 80-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16871
Updated:
2018-12-17 11:01:50
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: