Wojciech Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Wojciech Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 315-320
Recenzuojama knyga: Słownik etymologiczny języka litewskieg Wilno : Vilniaus universiteto leidykla, 2007 XXVII, 797 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Wojciecho Smoczyńskio etimologinis lietuvių kalbos žodynas (Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wiłno: uniwersytet Wileński, Wydział filologiczny, 2007). Smoczyńskio žodynas, kaip rašoma jo įvade, visų pirma skirtas Varšuvos universiteto studentams -- naudotis atliekant lietuvių istorinės kalbotyros pratimus ir seniesiems lietuviškiems raštams skaityti. Recenzento nuomone, didaktinis žodyno tikslas lėmė keletą trūkumų, pavyzdžiui, teksto sutalpinimą tik į vieną tomą ir nuorodų į kai kurių etimologų darbus stygių. Todėl aptariamasis žodynas negali būti lygiavertis Ernsto Fraenkelio darbui "Litauisches etymologisches Wörterbuch" (1955--1965). Recenzijos autoriaus manymu, lyginant žodžių straipsnius abiejuose žodynuose iš karto matyti, kad Fraenkelio žodyne daugiau dėmesio skiriama įvairių indoeuropiečių kalbų etimologijoms, priešingai, Smoczyńskio žodyne labiau remiamasi lietuvių kalbos duomenimis. Recenzento nuomone, dabar kiekvienas, studijuojantis lietuvių etimologiją, turėtų turėti po ranka abu -- ir Fraenkelio, ir Smoczyńskio etimologinius žodynus. Straipsnio autorius viliasi, kad galbūt ateityje kas nors, naudodamasis abiejų aptariamųjų žodynų medžiaga, parašys vieną išsamų lietuvių etimologijos žodyną. Nors recenzijos autorius kai kuo abejoja, kai kam prieštarauja, išsako nemaža pastabų, bet apskritai jis linkęs aptariamąjį žodyną pagirti, ir gerai vertina autorių už šį darbą ir kitus labai svarbius jo straipsnius, skirtus baltų filologijai.Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Etymology.

ENThe review discusses etymological dictionary of Lithuanian language by Wojciech Smoczyński (Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wiłno: uniwersytet Wileński, Wydział filologiczny, 2007). Smoczyński dictionary, as stated in its introduction, first of all is oriented to students of Warsaw University in order to use when performing Lithuanian historical linguistics exercises and reading old Lithuanian writings. In the opinion of the reviewer, didactic objective of the dictionary conditioned a number of shortcomings, such as accommodating all text into a single volume, and lack of references to some etymologic works. Therefore, the dictionary discussed can not be considered as equivalent to the work of Ernst Fraenkel “Litauisches etymologisches Wörterbuch” (1955-1965). In According to the author of the review, the comparison of words from both dictionaries shows that Fraenkel dictionary focuses on etymology of various Indo-European languages, while Smoczyński dictionary is based more on data of the Lithuanian language. Reviewer suggests that everyone who studies Lithuanian etymology should have on hand both etymological dictionaries, Fraenkel and Smoczyński. The author of the article hopes that someone will produce one explicit etymology dictionary using material from both of them in the future. Although the reviewer doubts or argues some information delivered and presents a number of critical comments, in general, he is linked to compliment the dictionary discussed, higher appreciates the authors for this work and the other is very important articles on the Baltic philology.

ISBN:
9789955331520
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16482
Updated:
2018-12-17 12:15:13
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: