Dėl keleto retų vietovardžių kilmės (Greikónys, Grîkapėdis, Plasapnỹkai, Pušénai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaìsodžiai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl keleto retų vietovardžių kilmės (Greikónys, Grîkapėdis, Plasapnỹkai, Pušénai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaìsodžiai)
Alternative Title:
Zur entstehung einiger seltener Ortsnamen (Greikónys, Grîkapėdis, Plasapnỹkai, Pušénai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaìsodžiai)
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 289-295
Keywords:
LT
Vietovardis; asmenvardis; raida; kilmė; istorijos šaltinis.
Summary / Abstract:

LTŠifruojant XVII a. antrosios - XVIII a. pirmosios pusės Puniõs parapijos vietovardžius1, aptikta kai kurių iš jų senesnių lyčių, leidžiančių nustatyti patikimą jų kilmę ir vėlesnės raidos procesus. Šiuo atžvilgiu straipsnyje nagrinėjami 7 vietovardžiai - Greikónys, Grikapėdis, Plasapnỹkai, Pušėnai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaisodžiai - išlikę ligi mūsų laikų. Greikónys senesnė forma rodo šį vietovardį buvus asmenvardinės kilmės, atsiradusį veikiausiai iš pavardės *Gireika. Šios pavardės pamatu galėjo eiti apeliatyvas *gireika ‘pagyrūnas’. Sudurtinio vietovardžio Grikapėdis asmenvardinę kilmę rodo fiksuota šiaurės vakarų žemaičių pavardė Grikpėdis, neturinti jungiamojo balsio. Plasapnykai taip pat yra asmenvardinės kilmės vietovardis. Plasapnỹkas – tai kontrahuotas sudurtinis žodis iš *plasa + *upinykas ‘prie Plasaupės gyvenęs žmogus’. Pušėnai vietovardžio kilmė asmenvardinė: jis kilęs iš pavardės Puišỹs. Asmenvardžio Puišys kilmė aiški: tai pravardinė pavardė, kilusi iš apeliatyvo puišis ‘puišinas, nešvarus’, kuris savo ruožtu siejamas su piẽšti ‘piešinius daryti’. Nors nei XVII a. antrosios, nei XVIII a. pirmosios pusės metrikų aktuose neaptikta pavardė Stilgionis ar Silgionis, bet vietovardžio priesaga -(i)onys akivaizdžiai rodo jo asmenvardinę kilmę. Kad Tauliukai taip pat yra asmenvardinės kilmės, rodo ne visai reta XVII a. antrosios pusės metrikų knygose randama pavardė Tauliukas. Vaisodžiai yra sudurtinis, bet ne asmenvardinis vietovardis, sudarytas iš slaviško (baltarusiško ar lenkiško) pirmojo dėmens vaitas ir lietuviško antrojo dėmens sõdas.

ENWhen decoding the place-names of 17 c. (end) -18 c. (beginning) in Punia parish, some older forms were found thus allowing to identify their reliable origin and later development processes. 7 place-names were analyzed in this respect, i.e. Greikónys, Grikapėdis, Plasapnỹkai, Pušėnai, Silgiónys, Tauliùkai, Vaisodžiai. The older form of Greikónys shows that the origin of this place-name is a personal name, i.e. surname *Gireika most probably. The basis of this surname could have been appellative *gireika ‘braggart’. The origin of the compound place-name Grikapėdis is demonstrated by the fixed northwestern Samogitian surname Grikpėdis having no conjunctive vowel. Plasapnykai has also originated from a personal name. Plasapnỹkas is a contracted compound consisting of *plasa + *upinykas ‘a person living near the river Plasaupė’. The origin of the place-name Pušėnai is also a personal name: it has originated from the surname Puišỹs. the origin of the personal name Puišys is clear, i.e. it has originated from the agnominal surname which in turn originated from the appellative puišis ‘dirty, messy’ which in turn is linked piẽšti ‘draw’. Though there are no records in the civil registry of 17 c. (end) nor of 18 c. (beginning) with the surnames Stilgionis or Silgionis, the suffix -(i)onys clearly show the origination from a personal name. The place-name Tauliukai has also originated from a personal name. This is evidenced by a quite frequent surname Tauliukas found in the civil registry 17 c. (end). Vaisodžiai is a compound place-name composed of Slavic vaitas and Lithuanian sõdas.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16465
Updated:
2018-12-17 12:15:08
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: