Iš baltų etimologijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš baltų etimologijos
In the Journal:
Baltistica. 2007, t. 42, Nr. 1, p. 61-67
Keywords:
LT
baltų kalbos; etimologija.
EN
Baltic languges; etymology.
Summary / Abstract:

LTPr. E (346) forma baytan "sietas" turėtų būti pakoreguota į pr. (E) *saytan "id." = pr. *saitan "id.", kuris kilęs iš balt. *seitan "id." (neutr.) ir reiškia ne tik "sietą", bet ir "Sietyną" (astronominis terminas). *seitan "sietas" -- priesagos -ta- derivatyvas iš seno baltų-slavų kalbų veiksmažodžio *sēti esamojo laiko kamieno. Kalno vardas Medvėgalis (ia-kamieno) yra dūrinys su antruoju sandu -galīs ← galas (lie. gãlas ir kt.) "kampas" = "upelės (upokšnio) linkio vieta". Straipsnio autorius iš gyvenvietės pirmojo sando Medvē- atstato vardą smob. fem. *Med(u)vē "upelės (upokšnio) *Med(u)vā, tekėjusios Medvėgalio raguvomis, vieta", šį laikydamas galūnės vediniu iš upelės (upokšnio) *Med(u)vā ir toliau, -- priesagos *-(u)vā vediniu iš subst. (neutr.) balt. *medu "medus". lietuvių žem. sena gyvenvietė Tverai pirmąkart paminėta rusiškoje leksemoje (1251 m.) Твиреметь, kurios kilmė visai neaiški. Dabar visai akivaizdu, kad rusų forma atspindi lietuvių (žem.) dūrinį *Tveramedīs "Tverų miškas" (ia-kamienas), kuris yra: *Tvera- (= vns. *tveras "aptvaras") + *-medīs (<žem. medė "miškas").

ENPr. E (346) form baytan (sieve) should be corrected pr. (E) *saytan "id." = pr. *saitan "id." which has originated from Baltic *seitan "id." (neutral) and means not only "sieve" but also "Pleiad" (astronomic term). *seitan "sieve" – is a derivative of a suffix -ta- from an ancient Baltic-Slavic verb *sēti present tense stem. The name of the mountain Medvėgalis (ia-stem) is a compound with the second component -galīs ← end (lith. gãlas and other) "angle" = "the place where the river (spring) curves". From the first component Medvē-, the author of the article recovers the name *Med(u)vē "place of the river (spring) *Med(u)vā running in the washes of Medvėgalis", considering it being a derivative of the ending from the river (spring) *Med(u)vā and further, -- derivative of the suffix *-(u)vā from the subst. (neutral) Baltic *medu "honey". An ancient Lithuanian settlement Tverai was first mentioned in the Russian lexeme (1251 m.) Твиреметь the origin of which is unknown. Now it is clear that the Russian form reflects the Lithuanian (samogit.) compound *Tveramedīs "Tverai forest" (ia-stem) which is: *Tvera- (= sing. *tveras "enclosure") + *-medīs (

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Lietuvių sudurtinių oronimų darybos bruožai / Dalia Kačinaitė. Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 275-288.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16358
Updated:
2018-12-17 12:01:37
Metrics:
Views: 11    Downloads: 11
Export: