Europos Sąjungos teisės įtaka privataus sveikatos draudimo teisiniam reguliavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos teisės įtaka privataus sveikatos draudimo teisiniam reguliavimui
Alternative Title:
Impact of European Union law on legal regulation of private health insurance
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 12 (114), p. 92-100
Keywords:
LT
Sveikatos draudimas; Privatus sveikatos draudimas.
EN
Healt insurance; Private health insurance.
Summary / Abstract:

LT[...] Kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikia savita sveikatos draudimo sistema, kurioje privatus sveikatos draudimas gali atlikti vieną iš šių funkcijų: 1) sudaryti alternatyvą privalomajam sveikatos draudimui; 2) papildyti privalomąjį sveikatos draudimą kompensuojant išlaidas, kurių nepadengia ar nevisiškai padengia privalomasis sveikatos draudimas; 3) suteikti draudėjui papildomą apsaugą. Pagal atliekamas funkcijas sveikatos draudimas skirstomas į alternatyvųjį (angl. alternative), pridėtinį (angl. suplementary) ir papildomąjį (angl. complementary). Privatus sveikatos draudimas kuriant draudimo rinką Europos Sąjungoje buvo eliminuotas iki 1992 metų motyvuojant tuo, kad draudėjams sveikatos draudimo rinkoje reikalinga speciali apsauga. 1992 metai priimant trečiąją ne gyvybės draudimo direktyvą privataus sveikatos draudimo rinka Europos Sąjungoje buvo liberalizuota. [...] Tačiau tam tikrais atvejais direktyvoje numatytos išimtys palieka teisę valstybėms narėms reguliuoti sveikatos draudimo rinką griežčiau, nei numatyta direktyvoje. [...] Lietuvos įstatymai numato privataus papildomojo sveikatos draudimo galimybę, tačiau privataus sveikatos draudimo rinka negali sklandžiai funkcionuoti dėl teisinio reguliavimo trūkumo. Privatų sveikatos draudimą Lietuvoje reguliuoja Draudimo įstatymas, kuriame yra įgyvendintos Europos Sąjungos teisės nuostatos, tačiau būtina svarstyti galimybę priimti atskirą įstatymą, skirtą privačiam sveikatos draudimui reguliuoti. [Iš leidinio]

EN[...] In each Member State of the European Union there functions a peculiar health insurance system, in which the private health insurance can perform one of the following functions: 1) forming an alternative to the compulsory health insurance; 2) supplementing the compulsory health insurance by compensating the expenses, which are not fully covered by the compulsory health insurance; 3) providing additional safeguards. According to the performed functions health insurance is classified into alternative, supplementary and complementary. Private health insurance, when forming the insurance market of the European Union, was abolished prior to 1992 basing on the fact that special security was needed for the assured on the health insurance market. In 1992, upon adopting the Third Non-Life Insurance directive, the private health insurance market of the European Union was liberalized. [...] However in certain cases the exceptions, provided for in the directive retain the right for the Member States to regulate the health insurance market in a stricter manner than foreseen in the directive. [...] The Lithuanian laws foresee the possibility for complementary private health insurance however the private health insurance market cannot function smoothly due to the lack of legal regulation. Private health insurance in Lithuania is regulated by the Law on Insurance, implementing the provisions of the legislation of the European Union however it is necessary to consider the possibility to adopt a separate law for regulation of private health insurance.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Are the global cosmetic surgery legal issues bypassing Lithuania? / Justyna Levon, Dovilė Valančienė. Teisė. 2021, t. 119, p. 66-88.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16321
Updated:
2018-12-17 12:14:46
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: