Visuotinumas ir lokalumas XVI-XVIII a. socialinėje Birštono raidoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuotinumas ir lokalumas XVI-XVIII a. socialinėje Birštono raidoje
Alternative Title:
Universality and locality in the social development of Birstonas in XVI-XVIII centuries
In the Book:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 143-148
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; 16 amžius; Birštonas; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas lokalumo ir visuotinumo santykis pasirinktos bendruomenės – XVI–XVIII a. Birštono valsčiaus socialinėje raidoje. Naujas lokalinės istorijos analizės galimybes (mikro- ir makroistorijos santykis) atvėrė „Analų“ mokyklos pradėti darbai. Šiuo metu Vakarų Europoje tebeplėtojami nedidelių bendruomenių tyrimai (mikrotyrimai) leidžia kalbėti apie bendresnes makrotendencijas. XVI–XVIII a. Birštono lokalinės bendruomenės (istorinis Birštono valsčius su centru valdovo dvaru, Birštono karališkoji giria, Birštono miestelis bei valsčiaus teritorijoje buvę privatūs kaimai, dvarai, dvareliai ir palivarkai) raidoje taip pat ryškūs visuotinumo ir lokalumo bruožai. Bendrieji dalykai geriausiai matyti analizuojant ilgalaikės ekonominės ir administracinės plėtros tendencijas. XVII a. Birštone vykęs valdų stambinimas bei XVI–XVII a. toponimikos ir antroponimikos duomenys patvirtina istoriografijoje anksčiau pastebėtas tendencijas. Pavyzdžiui, Birštono valsčiaus duomenys leidžia kalbėti apie susiformavusių pavardžių keitimą vietovardine pavardės forma. Apie Birštono lokalios bendruomenės specifiką leidžia kalbėti kitose vietovėse ne toks nuoseklus, per visą XIV–XVIII a. laikotarpį nenutrūkstamas pilies, dvaro bei miestelio ir Birštono apylinkių priklausymas valdovams (karaliaus stalui), dažnas valdovų lankymasis šiame regione, pagaliau, valdovo dvaro su visa jam aptarnauti skirta infrastruktūra buvimas Birštone. Netipiškai ankstyva mokyklos veikla Birštono valsčiuje (XVIII a.), taip pat nedidelei teritorijai retas tautinis ir religinis margumas.Reikšminiai žodžiai: Birštonas; Lokalinė istorija; Birštonas; Local history; Makro- ir mikroistorija; Totali (integruota) istorija; Lokali bendruomenė; Periferija; Birštono valsčius ir miestelis XVI–XVIII a.; Birštono karališkoji giria; Antroponimika; Toponimika; Medinio dvaro ansamblis.

ENThe article deals with the relation between locality and universality in the social development of chosen community - Birštonas district in XVIXVIII centuries. After discussing the works of authors of the Western Europe where the problem of local territory was raised in the context of macroand microhistory it was noticed that their conclusions complete the view of general history (synthesis) and verify available theoretical and practical insights. In accordance with the long - term (XVI-XVIII centuries) research of social development of Birštonas community the processes which happened in the society of that time Birštonas in parallel with GDL are distinguished as well as the processes which were characteristic only for this community of Birštonas. The received data is used for completion, specification or disclaimer of researched general CDL problems. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1623
Updated:
2023-08-09 18:48:27
Metrics:
Views: 55    Downloads: 5
Export: