Mokinių racionalaus profesijos pasirinkimo metodikos - socialinio ugdymo tobulinimo veiksnys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokinių racionalaus profesijos pasirinkimo metodikos - socialinio ugdymo tobulinimo veiksnys
Alternative Title:
Methodologies of learner rational choice of profession as social education development factor
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2008, Nr. 6 (17), p. 41-53, 109-122
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Racionalus profesijos pasirinkimas; Profesinis pašaukimas; Socialinis ugdymas; Rational choice of profession; Vocational calling; Social education.
Keywords:
LT
Profesinis pašaukimas; Racionalus profesijos pasirinkimas; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Rational choice of profession; Vocational calling.
Summary / Abstract:

LTMokinių profesinio pašaukimo atpažinimas ir įgyvendinimas bei racionalus profesijos pasirinkimas lemia asmens požiūrį į profesinę veiklą, turi įtakos atliekamo darbo kokybei ir našumui, sėkmingai karjerai, asmenybės saviraiškai bei tobulėjimui, egzistencijos įprasminimui. Straipsnyje siekiama atskleisti mokinių racionalaus profesijos pasirinkimo skatinimo metodikų svarbą socialiniam ugdymui tobulinti. Darbe konceptualizuojama racionalaus profesijos pasirinkimo samprata, apibūdinamos profesinio apsisprendimo ypatybės, atskleidžiama motyvų įtaka racionaliam profesijos pasirinkimo sprendimui, atliekama diagnostinių profesijos pasirinkimo metodikų apžvalga, susisteminami profesijos pasirinkimui skirtų informacijos šaltinių ir interneto svetainių adresai. Atlikta analizė leidžia teigti, kad asmenybės profesinio apsisprendimo veiksmingumas priklauso nuo psichologinių žmogaus galimybių ir profesinės veiklos reikalavimų suderinamumo, taip pat nuo bendrųjų gebėjimų, reikalingų siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių socialinių ir ekonominių sąlygų, susiformavimo. Profesinio apsisprendimo procesas apima savęs pažinimo plėtotę, vertybių orientavimo sistemos formavimą ir savo ateities modeliavimą. Straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės profesijos pasirinkimo racionalumą didinančios priemonės, profesijos rinkimąsi lemiantys edukaciniai veiksniai ir asmeniniai motyvai, požiūrį į pasirinktą profesiją formuojantys edukaciniai veiksniai. Pabrėžiama, kad pasaulėžiūra yra esminis profesijos pasirinkimo veiksnys, be to, profesiniam apsisprendimui būtinas savęs pažinimo plėtojimas ir "Aš“ koncepcijos formavimas.

ENThe recognition and implementation of pupils’ professional calling and rational choice of profession determines the person’s view of professional activities, influences his/her performance, successful career, self-expression, development and sensing of existence. The article attempts to reveal the importance of methodologies for encouragement of rational choice of profession by pupils in order to improve their social nurturing. The study conceptualizes the concept of rational choice of profession, characterizes the peculiarities of professional determination, reveals the influence of motives on the rational decision of choice of profession, provides an overview of the diagnostic profession choice methodologies, systematizes the addresses of the information sources and websites, dedicated to choice of profession. The performed analysis allows for stating that the efficiency of professional determination of a person depends on matching of his/her psychological possibilities and the professional activity requirements as well as on the shaping of the common abilities, necessary in order to be able to adapt to the changing social and economic conditions. The process of professional determination covers the development of self-perception, shaping of the value orientation system and modeling of one’s future. The article provides an overview of the main tools, increasing the rationality of choice of profession, the educational factors and personal motives, influencing the choice and the view of the chosen profession. It is emphasized that the worldview is the essential factor for choice of profession, in addition, for professional determination development of self-perception and the shaping of the conception of the “ego” are necessary.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15994
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 25    Downloads: 11
Export: