The balts and amber

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The balts and amber
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2001, t. 22, p. 149-156. Baltic amber : proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Baltic Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied Arts", 13-18 September 2001, Vilnius, Palanga, Nida
Keywords:
LT
Akmens amžius; Čekijos Respublika (Czech Republic); Graikija (Greece); Italija (Italy); Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Kultūros istorija / Cultural history.
Summary / Abstract:

LTJau ankstyvojo neolito laikotarpiu dabartinės Lietuvos gyventojai pradėjo iš gintaro gaminti papuošalus ir vartojimo reikmenis, kuriais prekiavo su šiaurės ir pietų kaimynais. To meto gintaro gaminių rasta Estijoje, Novgorodo ir Tverės žemėse, Suomijoje ir Švedijoje, pietuose - Lenkijoje. Bronzos amžiuje baltų gentys gintarą (gintaro gaminius) daugiausia keitė į vario lydinius. Daug gintaro gaminių rasta Vidurio ir Pietryčių Europoje, ten, kur buvo vario kasyklų. Norėdami pabrėžti prekybos gintaru svarbą mokslininkai net įvedė specialų terminą - "Gintaro kelias". Pagrindinis Gintaro kelias prasidėjo nuo Baltijos krantų ir Vyslos žiočių. Varta ir Oderiu gintaro kelias kirto Čekiją ir Moraviją, pasiekė Dunojų. Iš ten kelias šakojosi. Viena atšaka suko į Graikiją (toliau Peloponesas ir Kreta; gintaro karolių iškasta Mikėnų kultūros kapuose; jie datuojami 1600-1500 m. prieš Kristų). Antroji atšaka per Alpes suko link Šiaurės Italijos. Kitas gintaro kelias iš Baltijos jūros pakrančių keliavo sausuma iki Dniepro, tada iki jo žiočių ir iki Kaukazo. Gintaro objektų randama Osetijoje, Vidurio Kaukaze, Mažojoje Azijoje, Sirijoje ir Palestinoje. Senas gintaro prekybos tradicijas liudija Homero "Iliada" ir "Odisėja", Herodoto pasakojimas, išsami Pitėjo iš Masalijos ataskaita apie kelionę į Baltijos ir Šiaurės jūros pakrantes maždaug 325 m. prieš Kristų. Romos imperijos laikotarpiu gintaras tapo labai vertinamas ir pageidaujamas. Jis taip pat atkreipė klasikinio laikotarpio romėnų rašytojų ir istorikų dėmesį į aisčių (baltų) gentis ir jų gyvenimą, papročius.Reikšminiai žodžiai: Baltai; Aisčiai; Gintaras; Gintaro prekyba; Gintaro kelias; Balts; Aistians; Amber; Amber trade; Amber route.

ENAlready in the early Neolith the inhabitants of the present-day Lithuania commenced making amber decorations and consumables and trading them with their Northern and Southern neighbours. Amber articles of the period have been found in Estonia, the Novgorod and Tver lands, in Sweden and Finland and in the South, i. e. in Poland. In the Bronze Age the Baltic Tribes mostly traded amber articles to copper alloys. A lot of amber articles were found in the Central and Southeastern Europe, i. e. the regions, characterizing with a significant number of copper mines. In order to stress the importance of amber trade the researchers even introduced a special term – the “Amber Road”, which started from the Baltic shores and the mouth of the Vistula. By Varta and Oder the Amber Road intersected Czechia and Moravia and reached the Danube, from where the road branched. One of its branches turned to Greece (the Peloponnese and Crete; amber necklaces have been found in the tombs of Mycenae culture; they are dated 1600-1500 B. C.). The second branch turned via the Alps towards the Northern Italy. Another amber road went from the Baltic seacoasts overland towards the Dnieper, down to its mouth and then to the Caucasus. Amber articles have been found in Ossetia, the Central Caucasus, Syria and Palestine. The ancient amber trade traditions are evidenced in Homer’s "Iliad" and "Odyssey", Herodotus’s narratives and the comprehensive report of Pity from Massalia on his travels of the coasts of the Baltic and the North seas approximately in 325 B. C.. During the times of the Roman Empire amber became highly valued and drew the attention of the Roman writers and historians of the classical period towards the Aistian (Baltic) tribes, their way of life and traditions.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15904
Updated:
2018-12-17 10:52:38
Metrics:
Views: 141    Downloads: 20
Export: