Kauno ir Vilniaus getų žydų policija (1941-1944)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno ir Vilniaus getų žydų policija (1941-1944)
Alternative Title:
  • The Police of Kaunas and Vilnius ghettoes
  • Jewish police in the Kaunas and Vilnius ghettos (1941-1944)
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2005, 1 (17), p. 66-86
Vėliau paskelbta knygoje: Holokaustas Lietuvoje 1941-1944 m. / sudarė Arūnas Bubnys. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2011
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Desleris, S.; Jakovas Gensas (Jokūbas Gensas); Vitenbergas, Icikas; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Politinė prievarta / Political violence; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių nacių okupuotose valstybėse įsteigtų getų administracijos komponentų buvo žydų policija. Ji buvo suformuota visuose dideliuose Lietuvos getuose (Vilniaus, Kauno. Šiaulių) ir veikė visą getų egzistavimo laikotarpį. Žydų policija turėjo palaikyti viešąją tvarką, kovoti su nusikalstamumu, darbo prievolės sabotažu, vykdyti okupacinės valdžios ir Žydų tarybos įsakymus. Dažniausiai žydų policija buvo steigiama okupacinės valdžios nurodymu, tačiau jos steigimą skatino ir ekstremalios žydų gyvenimo sąlygos. Geto policijos struktūra ir policininkų skaičius Vilniaus ir Kauno getuose buvo panašus. Svarbiausi policijos elementai buvo vadovybė, nuovados, kriminalinė policija ir vartų sargyba. Vilniaus ir Kauno getų policijoje vyravo dešiniųjų sionistinių žydų partijų ir organizacijų aktyvistai. Formaliai getų policija buvo pavaldi Žydų taryboms ir privalėjo vykdyti jų įsakymus. Kauno gete ši subordinacija buvo išlaikyta, o Vilniaus gete Žydų tarybos ir žydų policijos kova dėl valdžios 1942 m. liepos mėnesį baigėsi geto policijos viršininko J. Genso pergale. Žydų policiją dauguma geto gyventojų vertino neigiamai. Geto policijos nepopuliarumą didino išsikerojusi korupcija, protekcionizmas, žiaurus elgesys su geto gyventojais. Geto policininkai buvo iš esmės privilegijuotas geto gyventojų sluoksnis. Dėl savo funkcijų geto policija neišvengiamai turėjo kolaboruoti su nacių valdžia. Tačiau kolaboravimo mastas bei formos Vilniaus ir Kauno getuose skyrėsi. Vilniaus geto policija su naciais kolaboravo intensyviau.Reikšminiai žodžiai: Holokaustas; Kauno getas; Vilniaus getas; Kolaboravimas su naciais; Getų žydų policija; Žydų taryba (Judenrat); Geto teismas; Geto kalėjimas; Getų žydų antinacistinis pasipriešinimas; Gensas, Jakobas; Desleris, S.; Vitenbergas, Icikas.

ENOne of the most important components of ghetto administrations established by Nazis in occupied countries was Jewish police. It was formed in all big Lithuanian ghettos (Vilnius, Kaunas, Šiauliai) and functioned throughout the entire time of ghettos existence. Jewish police had to uphold public order, combat criminality, sabotage of working duties, to carry out orders of the occupying Government and Jewish Council. Most often, Jewish police was established on the orders from occupying Government, but its appearance was also encouraged by extreme living conditions of Jews. The structure of ghetto police and the number of policemen in Vilnius and Kaunas ghettoes was similar. Police consisted of key elements: leadership, station, criminal police and gateway guard. In Vilnius and Kaunas ghetto police, activists of rightist Zionist Jewish parties and organizations predominated. Formally, ghetto police was answerable to Jewish Councils and had to carry out their orders. In Kaunas ghetto this subordination was preserved, while in Vilnius ghetto the fight for power between Jewish Council and Jewish police was resolved in July of 1942 by victory of the head of ghetto police J. Gens. The majority of ghetto inhabitants disapproved of Jewish police. Unpopularity of ghetto police was compounded by its corruption, protectionism, cruel treatment of ghetto inhabitants. Ghetto policemen, in essence, formed a privileged class of ghetto inhabitants. Due to its functions, ghetto police, inevitably, had to cooperate with Nazi Government. However, the extent and forms of collaboration differed.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
  • Kauno getas: diena po dienos / Avraham Tory ; įvadas Sauliaus Sužiedėlio ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. XXXIX, 555 p., [16] iliustr. lap.
  • Lietuvių policija 1941-1944 metais / Petras Stankeras. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998. 304 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1561
Updated:
2018-12-20 23:04:54
Metrics:
Views: 76    Downloads: 13
Export: