Jėzuitai ir provincijos kultūra : (kai kurie jėzuitų veiklos aspektai puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą XVI-XVIII a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jėzuitai ir provincijos kultūra: (kai kurie jėzuitų veiklos aspektai puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą XVI-XVIII a.)
Alternative Title:
Jesuits and culture in the provinces (some aspects of the activities of the Jesuits fostering the Lithuanian language and culture in the 16th-18th c.)
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2007, t. 30, p. 43-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Humanitarinės studijos; Jėzuitai; Katalikybė; Knygų leidyba; Kolegija; Kolegijos; Kražiai; Literatūra; Reformacija; Švietimas; Žemaitija (Samogitia); Book publishing; Catholicism; College; Colleges; Education; Jesuits; Kražiai; Libraries; Literature; Lithuania; Reormation; Samogitia; Studia humaniora.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Humanitarinės studijos; Jėzuitai / Jesuits; Knygų leidyba; Kolegijos / Colleges; Literatūra / Literature; Reformacija / Reformation; Švietimas.
Summary / Abstract:

LTRengdamiesi įkurti Vilniuje katalikišką kolegiją, pirmą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, jėzuitai suvokė ypatingą savo vaidmenį šiame krašte: 1) kovoti su protestantiškosios reformacijos plitimu, pasitelkiant mokslą ir studijas ir 2) stiprinti katalikybės pozicijas Lietuvoje bei gretimuose kraštuose, steigiant misijas ir aiškinant paprastiems žmonėms svarbiausias katalikų tikėjimo tiesas jų gimtąja kalba. Vilniaus jėzuitų kolegija pradėjo veikti 1570. 1579 m. spalio 30 d. popiežius Grigalius XIII savo bule patvirtino Vilniaus akademijos, t. y. universiteto, įkūrimą. Tipinį jėzuitų mokyklos, vadinamos kolegija, modelį sudarė vadinamosios humanitarinės studijos, t. y. gramatikos, poetikos ir retorikos klasės. Universali humanitarinių studijų programa, tipiniai vadovėliai, aukštas dėstymo lygis leido senojo Vilniaus universiteto profesoriams bei studentams lygiavertiškai dalyvauti Vakarų Europos moksliniame, intelektualiniame gyvenime. Kitas senojo Vilniaus universiteto (akademijos) veiklos aspektas, tai jo indėlis puoselėjant lietuvių kalbą, įtvirtinant ją viešajame gyvenime, leidžiant pirmąsias lietuviškas knygas. Antrąja Lietuvos kolegija tapo 1616 m. į kolegiją reorganizuota vyskupo Giedraičio įsteigta „Žemaitijos misija“ Kražiuose. XVII–XVIII a. Kražių jėzuitų kolegija tapo Europos kultūros dalimi, krikščioniškosios veiklos centru, integruojančiu Kražius bei visą Žemaitiją ir Lietuvą į intelektualinę Europos erdvę. Tą patį galima pasakyti apie kitas jėzuitų kolegijas bei rezidencijas Lietuvoje, jų pastoracinę, akademinę, kultūrinę veiklą.

ENWhen preparing to establish a catholic college in Vilnius, which was first in the Grand Duchy of Lithuania, Jesuits perceived their special role in this country as: 1) fighting against the spread of Protestant Reformation by invoking science and studies; and 2) strengthening Catholic positions in Lithuania and neighbouring lands by establishing missions and explaining to common people the most important Catholic truths in their native language. Vilnius Jesuit College opened in 1570. On 30 October 1579, Pope Gregory XIII issued a bull whereby he approved of the establishment of Vilnius Academy, i.e. University. The typical model of the Jesuit school, called the college, covered the so-called humanities, i.e. grammar, poetics and rhetoric classes. The universal study programme of humanities, typical study books and high quality instruction allowed the professors and students of the old Vilnius University to equally take part in Western European academic and intellectual life. Another aspect of the activities of the old Vilnius University (Academy) was its contribution to the nurturance of the Lithuanian language by establishing it in public life and publishing the first Lithuanian books. The “Samogitian Mission” in Kražiai, founded by Bishop Giedraitis and reorganised into a college in 1616, became the second Lithuanian college. In the 17th–18th c. Kražiai Jesuit College became part of European culture, a centre of Christian activities, integrating Kražiai and the entire Samogitia and Lithuania into the intellectual European space. The same could be said about other Jesuit colleges and residences in Lithuania, as well as their pastoral, academic and cultural activities.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15489
Updated:
2018-12-17 12:00:51
Metrics:
Views: 37    Downloads: 14
Export: