Dėl Barboros Žagarietės šventumo (etnologinis ir etnomuzikologinis tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Barboros Žagarietės šventumo (etnologinis ir etnomuzikologinis tyrimas)
Alternative Title:
Barbora Žagarietė sanctity opinion
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2000, t. 16, p. 79-116
Keywords:
LT
Barbora Žagarietė; šventumas.
EN
Barbora Žagarietė; sanctity.
Summary / Abstract:

LTŠiaurės Vakarų Lietuvoje - Žiemgaloje nuo XVIII amžiaus katalikybėje gyva opinija liaudies palaimintajai Barborai Umiastauskaitei-Žagarietei. Iki šių dienų jos kultas Bažnyčios nėra pripažintas, bet liaudies pamaldume jis yra gyvas, atsiskleidžiantis etnine kultūra (apeiginiais papročiais ir muzika). Kilo klausimai: kaip susiformavo ši pamaldumo tradicija? Kas lėmė šio kulto atsiradimą bei kur glūdi šio pamaldumo ištakos? Darbo tikslas: remiantis etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų metodologija ištirti ir atskleisti Barboros Žagarietės šventumo aspektus. Tyrimas atskleidė: 1. Barboros Žagarietės gyvenimas ir jos šventumo garso pradžia liaudyje sutampa su jėzuitų veiklos Latvijoje, Žemaitijoje ir pačioje Žagarėję pradžią, o jų katalikiškos kultūros puoselėjimas ir rūpinimasis švietimu Žiemgaloje pasėjo tikėjimo Barboros Žagarietės šventumo sėklą tarp vietos jaunimo. 2. Gausūs apeiginiai papročiai ir savita muzikinė kultūra buvo liaudies tikėjimo Žagarės Barboros šventumo išraiška. Mokslinė tyrimo analizė parodė, kad Žiemgaloje liaudyje paplitęs įsitikinimas Barboros Žagarietės šventumu žymi šiaurinę katalikiškosios kultūros ribą, skiriančią šiaurės protestantiškąsias ir šiaurės rytų stačiatikiškąsias žemes. Šie faktoriai išliko reikšmingu švedų okupacijos, carinės Rusijos ir sovietinio ateizmo priespaudos metais. [Iš leidinio]

ENSince the 18th century the opinion regarding the blessed Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė is alive in the Catholicism of the Northwestern Lithuania, i. e. Semigalia. Until the present day the cult of the said person is not recognized by the Church however the cult is still alive in the folk godliness and reveals the ethnic culture (the ritual traditions and the music). The following questions were raised: how did the said godliness tradition come into existence, what determined the emergence of the cult and where do its origins lie. The study is aimed at, referring to the methodology of the sciences of ethnology and ethnomusicology, examining and revealing the aspects of holiness of Barbora Žagarietė. The study revealed the following aspects: 1. Barbora Žagarietė’s life and the commencement of the fame of her holiness is related with the commencement of the Jesuit activities in Latvia, Samogitia and Žagarė itself and the nurturing of the Catholic culture and the care of education in Semigalia sowed the seeds of believing into the holiness of Barbora Žagarietė among the local youth. 2. The plentiful ritual traditions and a peculiar musical culture was an expression of the folk’s believing in the holiness of Barbora Žagarietė. The scientific analysis of the study has shown that the believing in the holiness of Barbora Žagarietė, spread among the people of Semigalia marks the Northern boundary of the Catholic culture, separating the Northern Protestant and Northeastern Orthodox lands. The said factors remained important during the years of the Swedish occupation and the suppression by the Tsarist Russia and the Soviet atheism.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15477
Updated:
2018-12-20 22:51:49
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: