Types of epistemic qualification with verbs of perception

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Types of epistemic qualification with verbs of perception
Alternative Title:
Episteminio modalumo tipai su jutiminio suvokimo veiksmažodžiais
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 52 (3), p. 147-154
Keywords:
LT
episteminis modalumas; jutiminio suvokimo veiksmažodžiai; matymo veiksmažodžiai; jutimo veiksmažodžiai; tekstynas.
EN
epistemic qualification; verbs of perception; seeing verbs; seeming verbs; corpus.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami du episteminio modalumo tipai, kurie būdingi tam tikrų tipų sakiniams su jutiminio suvokimo veiksmažodžiais lietuvių ir anglų kalbose. Germanistikoje teigiama, kad matymo ir atrodymo veiksmažodžius turi akivaizdumo kategorijai būdingą reikšmę. Manoma, kad asmenuojamieji that (kad) sakiniai žymi propozicijas ir vartojami postpredikatinėje veiksmažodžio see (matyti) pozicijoje išplečia jo reikšmę nuo percepcinio iki mentalinio suvokimo. Be to, matymo veiksmažodis leidžia kalbėtojui/autoriui nurodyti kalbamos informacijos šaltinį (regėjimas - pojūčiai - vizualinė percepcija), o tai yra svarbiausias akivaizdumo kategorijos požymis. Atliktas tyrimas rodo, kad tik matymo veiksmažodžiai tokiuose sakiniuose, kaip matau, kad tu teisi; matyti jį buvus gabų mokinį laikytini nurodančiais kalbamos informacijos šaltinį, t.y. mūsų pojūčius. Atrodymo veiksmažodžius siūloma laikyti turinčius episteminio galimumo reikšmę. Jie perteikia kalbėtojo/autoriaus abejonę aprašomos propozicijos tikrumu. Inferencija, kaip būtina mentalinio suvokimo sąlyga, nelaikytina nei informacijos šaltiniu, nei akivaizdumo kategorijos požymiu. [Iš leidinio]

ENThe article provides an overview of two types of epistemic modality, characteristic of sentences of certain types, containing verbs denoting sensation in the Lithuanian and English languages. In Germanistics it is stated that the verbs, denoting appearance and seeing have a meaning, characteristic of the category of blatancy. There is the opinion that the conjugated sentences “that” denote propositions and, when used in the post-predicative position of the verb “see”, expand its meaning from the perceptional to the mental comprehension. In addition the verb denoting seeing provides the speaker/author the possibility to state the source of the spoken information (vision – senses – visual perception), which is the most important trait of the category of blatancy. The performed study shows that only the verbs, denoting seeing, used in such sentences as “I see that you are right” or “One could see that he was a talented learner” should be considered ones specifying the source of the spoken information, i. e. our senses. The verbs, denoting seeing are proposed to be considered the ones with a meaning of epistemic probability, since they convey the doubts of the speaker/author in the authenticity of the described proposition. The interference, being a necessary condition for mental perception should be considered neither a source of information, nor a characteristic of the category of blatancy.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Evidential adjectives in Lithuanian academic discourse / Anna Ruskan. Kalbotyra. 2012, t. 64(3), p. 103-123.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15390
Updated:
2018-12-20 22:56:01
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: