Aspects of musical education in the Lithuanian comprehensive education system

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspects of musical education in the Lithuanian comprehensive education system
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTMuzikinis ugdymas yra viena iš svarbesnių žmogaus ugdymo ir jo raiškos sričių. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti Lietuvos muzikinio ugdymo sistemos struktūrą ir ypatumus. Aptariamos Lietuvos muzikos kultūros švietimo sistemos ir jų jungtys. Pristatoma muzikinio ugdymo proceso sandara. Lietuvos muzikinis ugdymas apima pagrindines muzikinio ugdymo kryptis – bendrą kultūrinį ir profesinio mokymo. Detaliai aptariamas ikimokyklinis, pradinis ir vidurinis vaikų ir jaunuolių muzikinis ugdymas, jo samprata, šio proceso dalyvių sąveikos ypatumai, muzikinio ugdymo veiksniai, asmenybės galių plėtra, muzikinių gebėjimų aspektai, analizuojamos esamos problemos ir išryškinamos tobulinimo gairės. Straipsnyje pristatomas ir muzikos mokytojų tyrimas, vykdytas įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad efektyvią ir kokybišką muzikinio ugdymo veiklą lemia mokytojo asmenybė. Tai ne tik plačių pažiūrų asmenybė, bet ir turinti pedagoginį pašaukimą – mylinti tiek savo profesiją, tiek mokinius. Tokiems mokytojams būdingas kūrybiškumas, improvizacija, abipusis supratimas ir bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių. Šiandien tokie mokytojai sėkmingai naudojasi bendrosiomis programomis ir mokymo standartais, siekdami muzikos pamokų profesinio tobulinimo ir kryptingo, kuomet lavinama mokinių vaizduotė, plėtojama emocinė patirtis, skatinamas jo estetinis išgyvenimas.Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis muzikinis lavinimas; Ikimokyklinis muzikinis ugdymas, muzikinis ugdymas pradinėje ir pagrindinėje mokykloje; Muzikinis lavinimas; Muzikinis lavinimas vidurinėse mokyklose; Muzikinis ugdymas; Pradinių klasių muzikinis lavinimas; Ugdymo sistema; Education system; Lithuania; Music education ir primary and secondary schools; Musical education; Pre-school music education; Pre-school musical education; Primary school musical education; Secondary school musical education.

ENMusic education is one of the important areas of human education and expression. The aim of this paper is to reveal the structure and peculiarities of the Lithuanian music education system. Lithuanian music culture education systems and their connections are discussed. The composition of the music education process is presented. Lithuanian music education covers the main directions of music education: general cultural and vocational training. The paper discusses in detail pre-school, elementary and secondary music education of children and youth, its concept, the peculiarities of interaction of the participants of this process, the factors of music education, the development of personality capacities, the aspects of musical competencies; analyses the current problems and highlights the guidelines for improvement. The paper also presents the survey of music teachers conducted in various Lithuanian cities and towns. The survey findings revealed that effective and qualitative activities of music education are determined by the teacher’s personality. The teacher has to be a broadminded personality with a pedagogical vocation, who loves both his profession and pupils. These teachers are characterised by creativity, improvisation, mutual understanding and cooperation between teachers and pupils. Today such teachers successfully use the general curricula and teaching standards while seeking professional improvement of music classes as well as purposefulness, when pupils’ imagination and emotional experience are developed and their aesthetical experience is stimulated.

ISBN:
9524588560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15347
Updated:
2013-04-28 18:13:23
Metrics:
Views: 28
Export: