Церковнославянские рукописи Национального музея Литвы (предварительный список)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Церковнославянские рукописи Национального музея Литвы (предварительный список)
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 51 (2), p. 135-142
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojama senųjų leidinių bei rankraščių bažnytine slavų kalba kolekcija, saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Kolekciją sudaro 20 rankraščių (tarp jų ir vienas hektografuotas leidinys), parašytų nuo XVIII a. antrosios pusės iki 1936-1937 m. Visi rankraščiai yra sentikių, vyrauja mišiolai, dalis jų - su natomis. 1970 m. tuometinis Lietuvos ateizmo muziejus Vilniuje pradėjo iš gyventojų supirkinėti religinio turinio senąsias knygas ir rankraščius. Taip muziejuje susiformavo specializuotas uždaras archyvas, prieinamas tik muziejaus darbuotojams. 1981 m. buvo pradėta archyvo inventorizacija. Dauguma knygų, praėjusių pirminę apskaitą, buvo suregistruotos inventorinėje knygoje. Leidiniai ir rankraščiai bažnytine slavų kalba nebuvo išskirti iš bendro dokumentų įvairiomis kalbomis masyvo. 1992 m. Lietuvos ateizmo muziejus buvo reorganizuotas, jo archyvas ir biblioteka perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui: archyvas atiteko Istorijos skyriaus Raštijos fondui, bibliotekos rinkinys - prie muziejaus veikiančiai bibliotekai. 2002 m. šios publikacijos autoriai de visu peržiūrėjo Istorijos skyriaus Raštijos fondo ir bibliotekos rinkinius bei atskyrė rankraščius nuo senųjų leidinių. Bibliotekoje saugotos spausdintos bei rankraštinės knygos senąja slavų kalba buvo perduotos Istorijos skyriaus Raštijos fondui ir prijungtos prie pagrindinio fondo senąja slavų kalba. Šiame straipsnyje publikuojamame sąraše rankraštinės knygos pateikiamos su jų kataloginiais numeriais ir bibliotekiniais šifrais, suteiktais dar Lietuvos ateizmo muziejaus darbuotojų.Reikšminiai žodžiai: Rankraščiai; Katalogas; Sąrašas; Kirilika; Lietuvos nacionalinis muziejus; Bažnytinė literatūra; Manuscripts; Catallogue; Index; Cyrillic; National Museum of Lithuania; Ecclesiastical literature.

ENThe article publishes the collection of old publications and manuscripts in the church Slavic language, stored in the National Museum of Lithuania. The collection includes 20 manuscripts (including one hectographed publication), written from the second half of the 18th century till 1936-1937. All the manuscripts are those of the Old-Believers, missals prevail, a part of them contain music sheets. In 1970 the Museum of Atheism of Lithuania in Vilnius commenced to buy the books and manuscripts of religious content from residents. Thus a specialized closed archive was formed in the museum, which was accessible only to the museum employees. In 1981 the inventory of the archive was commenced. Most books, which passed the initial inventory, were registered in the inventory book. The publications and manuscripts in the church Slavic language were not distinguished out of the overall massive of documents in different languages. In 1992 the Museum of Atheism of Lithuania was reorganized, its archive and library were transferred to the National Museum of Lithuania: the archive was given to the Fund of Writing of the Department of History of the Museum, the collection of the library – to the library, functioning by the museum. In 2002 the authors of the publication reviewed the collections of the Fund of Writing of the Department of History and the library and separated the manuscripts from the old publications. The printed and manuscript books, stored in the museum in the old Slavic language were transferred to the Fund of Writing of the Department of History and joined to the main fund of the old Slavic language. The list, presented in the article lists the manuscript books with their catalogue numbers and library ciphers, created already by the employees of the Museum of Atheism of Lithuania.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15239
Updated:
2018-12-17 10:34:38
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: