Церковнославянские рукописи Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса (предварительный список)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Церковнославянские рукописи Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса (предварительный список)
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 51 (2), p. 117-134
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojama senųjų leidinių bei rankraščių bažnytine slavų kalba kolekcija, saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Pirmuosius rankraščius tuometinė Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka gavo 1968 m. Tuomet ir pradėjo formuotis rankraščių bažnytine slavų kalba rinkinys, kuris nuolat pasipildydavo nauja medžiaga. Rankraštinės knygos buvo įtraukiamos į parankinę kartoteką kartu su spausdintais leidiniais, tačiau jomis naudotis galėjo tik bibliotekos darbuotojai. Rankraščių skyriuje tuo pačiu metu formavosi ir pergamentų kolekcija, į kurią buvo įtraukiami ir dokumentai kirilicos rašmenimis. Šiame straipsnyje publikuojamas išankstinis senųjų leidinių bei rankraščių bažnytine slavų kalba sąrašas parengtas 2002 m. pavasarį. Jame dėl kai kurių priežasčių rankraščiai aprašyti nevienodai išsamiai. Šiuo metu aprašomą kolekciją sudaro 46 saugojimo vienetai, datuojami XIV a. pabaiga - XX a. viduriu. 44 rankraščiai ir 1 hektografuotas leidinys išskirti į atskirą rinkinį, kuriam dar nesuteiktas pavadinimas. Vienintelis pergamento fragmentas saugomas Pergamentų fonde F 101. Didžiąją kolekcijos dalį sudaro senųjų apeigų knygos, atstovaujančios ir vietinei rankraštinei tradicijai, ir kitų centrų produkcijai. Daugiausia tai mišiolai, dalis jų - su natomis.Reikšminiai žodžiai: Rankraščiai; Katalogas; Sąrašas; Kirilika; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Bažnytinė literatūra; Manuscripts; Catallogue; Index; Cyrillic; Martynas Mažvydas National Library of Lithuania; Ecclesiastical literature.

ENThe article publishes the collection of old publications and manuscripts in the church Slavic language, stored in the Rare Books and Manuscripts Department of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. The first manuscripts were received by the then Main Library of the Soviet Socialist Republic of Lithuania in 1968, which commenced the formation of the collection of manuscripts in the church Slavic language, which was constantly supplemented with new materials. Manuscript books were included into the utility index together with the printed publications, however only the employees of the library were provided the possibility to use them. At the same time the collection of parchments was being formed in the Manuscripts Department, which also included documents, written in the Cyrillic alphabet. The article publishes the preliminary list of old publications and manuscripts, written in the church Slavic language, prepared in Spring of 2002. Due to certain reasons the manuscripts are not described equally comprehensively. At present the described collection includes 46 units, dated the end of the 14th – middle of the 20th century. 44 manuscripts and 1 hectographed publication are joined into one separate collection, which remains untitled. The only fragment of the parchment is stored in the Parchments Fund F 101. The largest part of the collection is formed of the books of old rituals, representing both the local manuscripts tradition and production of other centers. Those are mostly missals, a part of which also contains music sheets.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15236
Updated:
2018-12-20 22:46:09
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: