Laiškų rašymo vadovėlis "Lietuvių raštvedys" : genezė ir autorystė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiškų rašymo vadovėlis "Lietuvių raštvedys": genezė ir autorystė
Alternative Title:
Textbook on letter writing Lietuvių raštvedys (The Lithuanian Clerk): genesis and authorship
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vadovėlis; Laiškai; Nurodymai; Kompiliacija; Textbook; Letter writing; Compilation; Press prohibition.
Keywords:
LT
Kompiliacija; Laiškai / Letters; Nurodymai; Vadovėlis.
EN
Compilation; Letter writing; Press prohibition; Textbook.
Summary / Abstract:

LTLietuviai turi jau šimtmetį siekiančią laiškų rašymo vadovėlių tradiciją. Tokius vadovėlius pirmieji ėmė leisti pirmosios bangos Amerikos imigrantai, nuvykę ten prieš 1890 metus. Žinomi du tokie vadovėliai: Antano Olšausko Rankwedis gromatų raszymui (Čikaga, 1896 m.), sulaukęs trijų leidimų, ir Juozo Laukio (tikrasis asmenvardis-Domininkas Kaleininkas) Kaip rašyti laiškas lietuviškoje ir angliškoje kalboje (Čikaga, 1909 m.), kuris taip pat susilaukė kelių leidimų. Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti vienas pirmųjų tokios paskirties knygas, išleistas lietuvių ne užjūryje, o Rygoje ir Šiauliuose 1913, 1922, 1925 ir 1926 metais. Straipsnyje aptariamos ir lyginamos to paties pavadinimo (Lietuvių raštvedys) knygos:1925 m. parengta Šiaulių knygyno „Lietuva“, 1913 m. parengta L. Jakavičiaus lietuviškų knygų krautuvės ir spaustuvės, išleista Rygoje, 1922 bei 1926 m. „Lietuvos" knygyno Šiauliuose išleistos knygos. Šiame straipsnyje minėtieji leidiniai lyginami bei analizuojami keliais aspektais. Pirmiausiai dėmesys kreipiamas į jų genezę, t. y. aiškinamasi, kas turėjo įtakos jiems atsirasti, kuo rėmėsi knygų autorius ar jų sudarytojas. Taip pat bandoma nustatyti knygų autorystę bei tai, kiek šie leidiniai yra savarankiški darbai ir kiek yra paveikti kitų panašaus pobūdžio leidinių, t. y. ar jų sumanytojas laikytinas knygos autoriumi, ar tik jos sudarytoju. Autorė daro išvadą, kad knyga Lietuvių raštvedys buvo parengta pagal knygą Rankwedis gromatų raszymui, išleistą Antano Olšausko Čikagoje.

ENLithuanians have a tradition for textbooks on letter writing, going back for a hundred years. Immigrants to America of the first wave were the first to start publishing such textbooks. Two textbooks of this kind are known: Rankwedis gromatų raszymui (The Guide to Letter Writing) by Antanas Olšauskas (Chicago, 1896), which came out in three editions, and Kaip rašyti laiškas lietuviškoje ir angliškoje kalboje (How to Write the Letters in the Lithuanian and English Language) by Domininkas Kaleininkas alias Juozas Laukys (Chicago, 1909), which was also issued several times. This article aims at analyzing the first books of this type, issued by Lithuanians not overseas, but in Riga and Šiauliai in 1913, 1922, 1925 and 1926. The article discusses and compares the books by the same name Lietuvių raštvedys (The Lithuanian Text Editor): one prepared in 1925 by Lietuva (Lithuania) bookstore in Šiauliai, edition of 1913, prepared by Shop and press of Lithuanian books of L. Jakavičius and published in Riga, books published by Lietuva bookstore in Šiauliai in 1922 and 1926. In this article, the mentioned publications are compared and analyzed in several aspects. First of all, attention is focused on their genesis, i.e., it is investigated what could have influenced their emergence and what the author or compiler of the books could have referred to. The author also tried to identify the authorship of the books as well as the extent to which these publications were independent works or were affected by other publications of similar type, i.e., whether the conceiver should be considered the author of the book or just its compiler. The author concludes that Lietuvių raštvedys was prepared according to the book Rankwedis gromatų raszymui, published by Antanas Olšauskas in Chicago.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1504
Updated:
2013-04-28 15:30:03
Metrics:
Views: 49
Export: