Valstybinio audito sistema ir jos tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinio audito sistema ir jos tobulinimas
Alternative Title:
Public audit system and its improvement
In the Journal:
Pinigų studijos. 2007, Nr. 1, p. 45-61
Keywords:
LT
Biudžetas; Auditas; Valstybës kontrolë.
EN
Budget; Audit; Government control.
Summary / Abstract:

LTValstybinis auditas turi ypač didelę reikšmę kiekvienos valstybės raidai. Svarbiausi valstybinio audito uždaviniai yra prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, didinti valstybinio audito įtaką kontroliuojant valstybės finansų valdymą ir poveikį rezultatams bei į visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui. Jo pagrindinis tikslas - padėti valstybei išmintingai valdyti ir naudoti turtą, skatinti valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažangą. Straipsnyje nagrinėjama valstybinio audito reikšmė skatinant valstybinio sektoriaus atskaitingumą, finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažangą. Straipsnio tikslas - įvertinti šią sistemą ir parengti jos tobulinimo schemą. Veiksminga valstybinio audito sistema skatintų valstybinio sektoriaus pažangą ir atskaitingumą. Tokios sistemos sukūrimas yra ypač svarbus kiekvienos šalies ekonomikos ir visuomenės gerovės kėlimo veiksnys. Siekiant užsibrėžto tikslo, atliekama loginė Lietuvos ir užsienio šalių autorių publikuotų darbų bei teisės aktų analizė, taikomi informacijos lyginimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo būdai. Pirmoje straipsnio dalyje atskleidžiama valstybinio audito reikšmė ir nauda, antroje - apžvelgiami valstybinio audito sistemą reglamentuojantys šalių teisės aktai ir tarptautiniai dokumentai. Trečioje dalyje nagrinėjamos valstybinio audito rūšys ir jo taikymo sritys, ketvirtoje - valstybinį auditą atliekančios institucijos. Penktoje dalyje pateikiama pavyzdinė valstybinio audito sistemos schema ir nurodomos galimos šios sistemos tobulinimo kryptys.

ENState audit has extremely large significance in development of each state. The most important tasks of the audit are to supervise whether the property of the state is governed and used legally and efficiently and how the state budget is executed and to increase the influence of state audit on control of management of finance in the state and its results, as well as on the social management, focused on the needs of the society. The main aim of the state audit is to help the state to manage and use its property reasonably and encourage advancements of finance management and control systems. The article examines the significance of state audit when encouraging the accountability of the state sector and the advancements of finance management and control systems. The article seeks to evaluate of the system and preparation of a scheme for its improvement. An efficient state audit system would encourage advancements and accountability of the state sector. Development of such a system is an highly important factor for improvement of economy and wellbeing of the society of any state. In order to reach the goal, a logical analysis of studies, published by Lithuanian and foreign authors and legal acts is performed and the ways of comparison, grouping, detailing and summarizing information are employed. The first part of the article reveals the significance and benefits of state audit, the second provides an overview of the legal acts of individual states and international documents, regulating the state audit system, the third part examines the types of state audit and the areas of their application, the fourth part lists the institutions, performing state audit and the fifth part of the article provides a model scheme of the state audit system and the possible directions for improvement of the system.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14582
Updated:
2018-12-17 12:00:36
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: