Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
268 lap
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: New public management implementation in a self-government system of Lithuanian Republic Vilnius , 2008 48 p. : schem
Summary / Abstract:

LTPasaulyje jau keletą dešimtmečių modernizuojamas viešasis sektorius. Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą, taikomi pažangiausi vadybos modeliai. Vienas iš jų – naujoji viešoji vadyba (NVV). Disertacijoje nagrinėjamas įvairių mokslininkų įdirbis NVV tematika ir pateikiami apibendrinti NVV teoriniai aspektai. Išanalizavus pagrindinius NVV paradigmos principus, susistemintas jos turinys. Siekiant numatyti šios vadybos krypties vystymosi tendencijas, apžvelgta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus veiklą reglamentuojanti norminė bazė. Analizuojamuose teisės aktuose išryškinti NVV principai, lemiantys NVV diegimą vietos savivaldos sistemoje. Kaip pagrindinė sudedamoji NVV dalis, išskiriamas veiklos valdymo ir vertinimo procesas, kurio kontekste nagrinėjamos kitos personalo valdymo dimencijos (verbavimas, atranka, darbuotojų kompetencija ir kt.). Išanalizavus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo sistemą, nustatytos joje vyraujančios problemos ir pateikti siūlymai joms spręsti. Siekiant diagnozuoti veiklos vertinimo įtaką NVV diegimui Lietuvos Respublikos savivaldybėse, atliktas empirinis tyrimas. Remiantis jo rezultatais, suformuluoti teoriniai ir praktiniai siūlymai, padėsiantys savivaldybėms diegti NVV. Sukurtas tyrimo instrumentas gali būti sėkmingai pritaikytas ateityje tiriant viešojo sektoriaus modernizavimą. Kadangi darbas yra universalus, sukaupta faktinė medžiaga galėtų būti panaudota ir privačiame sektoriuje. [eLABa]

ENThe world has already seen several decades of public sector modernization that was done using the latest, cutting-edge management models, including the New public management (NPM). The thesis presents the basic principles of the NPM and the theoretical aspects of the revised contents of its paradigm. The regulatory framework the Republic of Lithuania is reviewed, the analysis of the legislation pertaining to the NPM principles is done and directions of the management trends are foreseen. The performance management and evaluation process is distinguished as the main component of the NPM. The thesis addresses the personnel management dimensions (staff recruitment, selection, the competence, etc.) through the prism of the management and assessment. The overview of the Lithuanian local government employee career development system is provided. The prevailing problems are analyzed and recommendations how to solve these problems are proposed. As the result of the empirical research the theoretical and practical proposals (conclusions) suggesting the ways how municipalities of the Republic of Lithuania could implement NPM are given. The developed survey instrument can be successfully adapted for future tests of the public sector modernization. The private sector also could use the gathered data and some of the findings and conclusions provided in the thesis as the results of the research are universal. [eLABa]

Related Publications:
Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus tarnautojų verbavimo ir atrankos sistemos tobulinimas / Ramūnas Vanagas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2009, Nr. 2 (15), p. 318-327.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14459
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 14
Export: