Bausmės samprata ir funkcijos pozityvistinėje ir kritinėje kriminologijos tradicijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bausmės samprata ir funkcijos pozityvistinėje ir kritinėje kriminologijos tradicijose: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
211 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Conception and functions of punishment in positivist and critical criminological traditions Aušra Gavėnaitė ; Vilnius University. Institute for Social Research Vilnius, 2008 34 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - aptarti bausmės sampratą ir funkcijas pozityvistinėje ir kritinėje kriminologijos tradicijose bei parodyti šių idėjų įgyvendinimo galimybes Lietuvos baudžiamojoje politikoje. Disertacijoje teigiama, jog egzistuoja kelios kriminologijos tradicijos, aiškinančios bausmės sampratą ir funkcijas. Tai – klasikinė, pozityvistinė ir kritinė. Pozityvistinės mokyklos požiūriu, bausmės funkcijos – pašalinti nusikaltimą sukėlusias priežastis ar net izoliuoti nepataisomą pažeidėją nuo visuomenės ir taip užtikrinti jos saugumą. Šis požiūris nekvestionuoja bausmės instituto ir baudžiamosios justicijos sistemos egzistavimo, o a priori suvokia juos kaip būtinus ir neišvengiamus. Jo šalininkai neklausia, kokią platesnę funkciją visuomenėje atlieka bausmė ir nenagrinėja jos sąsajos su socialiniu kontekstu. Taip kyla pavojus, kad, jam pasikeitus, pozityvistinėmis prielaidomis grįsta baudžiamoji politika taps neveiksminga ar net disfunkciška. Skirtingai, kritinis kriminologinis diskursas aiškina bausmę platesniame galios santykių kontekste ir mėgina atskleisti jos latentinę funkciją. Kritinė kriminologija padeda peržiūrėti egzistuojančią baudžiamąją politiką bei praktiką ir kritiškai įvertina jas pagrindžiančias teorines prielaidas. Disertacijoje taip pat prieinama išvados, jog Lietuvos baudžiamoji politika dar nėra nusistovėjusi. Nors naujasis baudžiamasis įstatymas numatė pagrindus nuosaikesnei baudžiamajai praktikai, Lietuvoje dar vyrauja į nubaudimą orientuota politika. [LMT]

ENThe thesis is aimed at discussion of the concept and functions of penalty in the positivist and critical criminology traditions and showing the possibilities of implementation of both ideas in Lithuanian punitive policies. The thesis states that there exist several criminology traditions, interpreting the concept and functions of a penalty. Those are classic, positivist and critical. In terms of the positivist school the functions of a penalty are to remove the reasons for the crime, or even isolate the incorrigible transgressor from the society and thus, ensure its safety. The view does not question the institute of penalty and the existence of the criminal justice system, but rather percepts them a priori as necessary and unavoidable. The advocates of the view do not question the broader function of the penalty in the society and do not examine its relation with the social context. Therefore there is the danger that in case of change of the context, the punitive policies, based on the positivist prerequisites will become inefficient and even dysfunctional. The critical criminology discourse, on the contrary, interprets the penalty in a broader context of power relations and attempts to reveal its latent function. The critical criminology helps to review the existing punitive policies and practice and critically evaluates its substantiating theoretical prerequisites. The thesis comes up to the conclusion that Lithuanian punitive policies are not yet established. Although the new criminal law foresees the basics for a more temperate punitive practice, the penalty oriented policies still prevail in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14444
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 244
Export: