Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2008.
Pages:
503 p
Series:
Europos Sąjungos ir Lietuvos teisė; 3
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Darbuotojas; Darbdavys; European Union; Emploee; Employer; Europos Sąjungos darbo teisė; Laisvas asmenų judėjimas; Europos Sąjunga (European Union).
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Darbo santykių teisinis reguliavimas Europos Bendrijoje — Darbo santykių teisinio reguliavimo raida Europos Bendrijoje — Bendrijos kompetencija kurti darbo teisės normas ir jos įgyvendinimo tvarka — Europos Bendrijos darbo teisės šaltiniai — Bendrijos darbo teisės normos Lietuvos darbo teisėje — Laisvas darbuotojų ir jų šeimos narių judėjimas — Laisvo darbuotojų judėjimo Europos Bendrijoje reikšmė ir teisiniai pagrindai — Darbuotojų judėjimo laisvės taikymo sritis ir jos apribojimai — Darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos teisę — Darbuotojų lygiateisiškumo įgyvendinimas — Draudimo diskriminuoti evoliucija Europos Bendrijoje — Lyčių lygiateisiškumas Bendrijos teisėje: Lyčių lygiateisiškumas apmokėjimo už darbą srityje; Lyčių lygiateisiškumas sudarant, vykdant ir nutraukiant darbo sutartį — Draudimas diskriminuoti dėl rasės ir etninės kilmės Bendrijos teisėje — Draudimas diskriminuoti dėl negalios, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos — Europos Bendrijos lygiateisiškumo normų įgyvendinimas Lietuvoje — Individualloji darbo teisė — Darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas — Terminuota darbo sutartis — Darbas ne visą darbo laiką — Darbuotojų komandiravimas teikti paslaugas — Darbuotojų teisių apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam — Darbuotojų teisių apsauga įmonių, verslo ar verslo dalių perdavimo kitam darbdaviui atveju —Kolektyvinių atleidimų iš darbo teisinis reguliavimas — Darbo aplinka — Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo sistema — Darbo ir poilsio laiko teisinis reguliavimas — Motinystės ir tėvystės apsauga — Vaikų ir jaunų asmenų darbas — Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygos — Darbuotojų privatumas — Kolektyvinė darbo teisė — Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas Europos Bendrijoje — Informavimas ir konsultavimas nacionalinėse įmonėse ir jų padaliniuose — Informavimas ir konsultavimas Europos Bendrijos įmonėse ar jų grupėse — Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus Europos bendrovėje (SE) — Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus Europos kooperatinėje bendrovėje (ECS) — Vienos valstybės ribas peržengiantis bendrovių jungimasis ir darbo teisė — Išvados — Santrauka anglų kalba (Summary) — Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai — Svarbiausios Europos Teisingumo Teismo bylos.
Keywords:
LT
Darbdaviai / Employers; Darbuotojas; Europos Sąjungos darbo teisė.
EN
Emploee.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjunga šiuo metu darbo rinkoje stengiasi įdiegti lankstumo ir užimtumo garantijas, kurios, kartu su mokymusi visą gyvenimą, sudaro naują sistemą, reikalingą darbo rinkoms geriau prisitaikyti prie globalizacijos ir sparčios technologijų pažangos. Užimtumas ir socialinė politika yra esminiai vadinamosios Lisabonos strategijos - Europos Sąjungos augimo ir darbo vietų kūrimo politikos pagrindo - aspektai. Šiandien Europos Sąjunga yra numačiusi nemažai bendrų tikslų, siekiant paskatinti dirbti ar likti darbo vietose daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos pasiūlą, modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, sudaryti lengvesnes darbuotojų ir įmonių prisitaikymo sąlygas ir daugiau investuoti į geresnį švietimą bei įgūdžių lavinimą. Svarbus tikslas - skatinti lygias galimybes ir naikinti nelygybę bei diskriminavimą, taip pat sudaryti sąlygas socialiai remtiniems žmonėms lengviau patekti į darbo rinką, tobulinti švietimo ir mokymo sistemas. Turi būti plėtojami šiuolaikiški darbo santykiai ir darbuotojų bei darbdavių atstovų tarpusavio dialogas. Ši studija - tai išsamus darbo teisės mokslinis tyrimas, skirtas šiandieninei visuomenei ir jos institucijoms. Tokio pobūdžio tyrimas turi neįkainojamą vertę visuomenės švietimui, o jo sklaida bus nemažas indėlis kuriant tolerantiškus ir demokratiškus darbo santykius ne tik Lietuvoje, bet visos Europos Sąjungos erdvėje. Ši mokslinė darbo teisės studija padės užpildyti šiuo metu esančią tokio pobūdžio teisinių tyrimų spragą Lietuvoje, taps svarbiu informacijos šaltiniu ne tik teisininkams, mokslininkams, politikams, studentams ar praktikams, bet ir darbo santykių ir jiems atstovaujantiems socialiniams partneriams. [Iš leidinio]

ENThe present study introduces a research project and consists of six sections. The first section suggests a consistent analysis of the evolution of the labour law in the European Community. The other five sections of the study set out to analyse the EC norms regulating different institutes of the labour law. The second section focuses on the research into free movement of employees and their family members. The third section analyses the implementation of social equality - a topical and strictly regulated area in the European Community. The fourth section analyses issues pertaining to the regulation of individual labour law. The fifth section focuses on research into norms stipulating the workers' protection and health in the EC and Lithuania. The last, sixth, section analyses collective labour relations. Research into legal regulation of labour relations in the EC has shown that the stipulation of labour relations between the employee and the employer in the member states has never been either the primary or secondary goal which however was set by the pioneers of the economic integration of European states in the middle of the 20th century. The book introduces the third piece of investigation financed by the 483 Parliamentary Group of European Socialists. The authors of the study express their sincere gratitude to Professor Aloyzas Sakalas, head the Delegation of Lithuanian Social Democrats of the Parliamentary Group of European Socialists. Professor Aloyzas Sakalas to ok the initiative to launch this contrastive investigation in the labour law and exclusively through his dedication and perseverance this investigation has been made possible. It completes a four-year cycle of legal research in Lithuania.

ISBN:
9789955300434
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14384
Updated:
2020-10-14 18:23:46
Metrics:
Views: 49
Export: