Disidentinis judėjimas Lietuvoje ir žurnalo "Perspektyvos" vaidmuo jame

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėDisidentinis judėjimas Lietuvoje ir žurnalo "Perspektyvos" vaidmuo jame
AutoriaiGenzelis, Bronius
KnygojePerspektyvos : Lietuvos pogrindžio periodinis leidinys : 1978-1981 metai . 2005, P. 17-32
Reikšminiai žodžiai
LTIstorijos šaltiniai; Istoriniai memuarai; Disidentinis judėjimas Lietuvoje; "Perspektyvos" (žurnalas); Pogrindžio spauda; Nelegali spauda; Disidentai; Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga (TSRS); KGB; Rusija; Eurokomunizmas; Brežnevinė stagnacija
Santrauka / Anotacija

LT1977 m. Lietuvoje įsisteigė Viktoro Petkaus vadovaujama Helsinkio grupė.1978 m. pogrindyje pradėjo veikti Lietuvos Laisvės Lyga, 1979 m. išplatinta 45 pabaltijiečių chartija, raginanti nutraukti šių šalių okupaciją. 1978 m. pasirodė pogrindinis žurnalas "Perspektyvos", kurį leido grupė Lietuvos inteligentų (Vytautas Skuodis, Povilas Pečeliūnas, Birutė Burauskaitė, Albertas Žilinskas, Gintautas Iešmantas) - brandžiausią teorinį pogrindinį leidinį (visi kiti iš esmės apsiribojo žmogaus teisių pažeidimų konstatavimu, archyvinės medžiagos skelbimu). Perspektyvos aptarė Tarybų Sąjungoje propaguojamų idealų neatitikimą tikrovei, jos imperialistinę politiką, analizavo tautinės valstybės atkūrimo galimybes, supažindino skaitytoją su kitų šalių disidentų veikla. G.Iešmantas įrodinėjo, esą: a) totalitarizmas neišvedamas iš socializmo prigimties (totalitarizmui teorinius pamatus padėjo V.Leninas); b) kiekviena visuomenė turi užtikrinti pagrindines žmogaus teises; c) socializmas neignoruoja nacionalinių valstybių būvimo; d) Lietuva turi tapti nepriklausoma. Panašiais argumentais Tarybų Sąjungos politiką kritikavo ir kai kurie Vakarų Europos komunistai. Ši veika tada buvo pavadinta eurokomunizmu, kurio užkrato labiausiai bijojo Rusijos imperinės jėgos. "Perspektyvų" leidėjai susilaukė ženkliai didesnių bausmių negu kitų pogrindžio leidinių bendradarbiai [Iš leidinio]

ENThe Helsinki group, led by Viktoras Petkus was founded in Lithuania in 1977. In 1978 the underground Lithuanian Freedom League commenced its activities and in 1979 the Charter of 45 representatives of the Baltic lands, urging to terminate the occupation was disseminated. In 1978 the underground magazine “Perspektyvos” was launched. The magazine, published by a group of Lithuanian intellectuals (Vytautas Skuodis, Povilas Pečeliūnas, Birutė Burauskaitė, Albertas Žilinskas, Gintautas Iešmantas) was the most mature theoretic underground publication at the time (the remaining ones in essence limited themselves to stating of violations of human rights and publishing of archive materials). “Perspektyvos” discussed the nonconformity of the ideals, preached in the Soviet Union to reality, the imperialistic policies of the Soviet Union, analyzed the possibilities of reinstatement of the national state, got the reader familiarized with the activities of dissidents in other countries. G. Iešmantas made attempts to prove that: a) totalitarianism is integral to the character of socialism (the theoretical basis for totalitarianism was laid by V. Lenin); b) each society must ensure the essential human rights; c) socialism does not ignore the existence of national states; d) Lithuania must become independent. Similar arguments were used for criticism of the politics of the Soviet Union by certain communists of Western Europe. At the time the activities were dubbed Eurocommunism, the infection of which was feared by Russian imperialistic powers. The publishers of “Perspektyvos” paid far more strict penalties than those of other underground publications.

ISBN9986-625-50-5
Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1437
Atnaujinta2013-04-28 15:29:16
Metrika Peržiūros: 4