Kalbinio ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalbos metodų taikymas heterogeninėje klasėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbinio ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalbos metodų taikymas heterogeninėje klasėje
Alternative Title:
Application of methods of linguistic education and special educational support in a heterogeneous classroom
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 1 (18), p. 137-147
Keywords:
LT
lietuvių kalbos mokymo metodai; specialiosios pedagoginės pagalbos; teikimo būdai; heterogeninės klasės didaktika..
EN
methods of teaching the Lithuanian language; ways of providing special pedagogical support; didactics of heterogeneous classroom..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti, kokius metodus taiko bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos mokytojai integruotoje klasėje, mokydami moksleivius, patiriančius pastovių, ilgalaikių gimtosios kalbos mokymosi sunkumų. Keliami uždaviniai išsiaiškinti, kokius tipinius, tradicinius lietuvių kalbos metodus taiko lietuvių kalbos mokytojai, mokydami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius moksleivius integruotoje klasėje, ir kokius metodus bei pagalbos būdus taiko atsižvelgdami į individualius moksleivių specialiuosius poreikius. Tyrime dalyvavo 111 atsitiktine tvarka į apklausą įtrauktų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų aukštesniųjų klasių lietuvių kalbos mokytojų. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, teikdami individualią pagalbą moksleiviams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl intelekto sutrikimo ar netolygaus sensorinių funkcijų išlavėjimo, taiko ne tik tradicinius mokymo metodus, bet ir specialius pagalbos būdus, kuriuos rekomenduoja pedagoginės psichologinės tarnybos. Svarbu pabrėžti, kad šio tyrimo duomenys dar neleidžia tvirtinti, jog specialioji pedagoginė pagalba, mokant gimtosios kalbos bendrojo lavinimo mokykloje pagal adaptuotas ir modifikuotas programas, yra moksleiviams ir patiems pedagogams pageidaujamo lygmens, tačiau tokios patirties jau yra daugelyje mokyklų. Heterogeninė klasė yra natūrali šiuolaikinės bendrojo lavinimo mokyklos funkcionavimo forma, todėl būtina kaupti, analizuoti ir sisteminti tokios klasės darbo patirtį ir tikslingai diegti ją ugdymo praktikoje.

ENThe article attempts to identify the methods, applied by Lithuanian language teachers at comprehensive schools in integrated classrooms, when teaching the students, who experience continuous and long-lasting difficulties in learning the native language. The tasks are raised to identify the typical and traditional methods of teaching, applied by the Lithuanian language teachers when teaching the students with special needs in integrated classrooms and the methods and ways of assistance, applied referring to the individual special needs of the students. 111 randomly selected Lithuanian language teachers of higher forms of Lithuania’s comprehensive schools participated in the survey. The analysis of the obtained results revealed that the Lithuanian language teachers at comprehensive schools, when rendering individual assistance to the students, incurring difficulties in learning due to intellect disorders or uneven development of sensory functions, apply not only the traditional methods of teaching, but also special ways of assistance, recommended by the pedagogical psychological services. It is important to stress that the data of the study do not allow for stating that the special pedagogical assistance, when teaching the native language at a comprehensive school according to adapted and modified programmes is of a level, desired by the students and the pedagogues themselves however such experience already exists in most schools. A heterogeneous classroom is a natural form of functioning of a modern comprehensive school therefore it is necessary to accumulate, analyze and systematize the working experience of such a classroom and efficiently implement it in the nurturing practice.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Adaptuotos bei modifikuotos ugdymo programos : taikymo efektyvumo veiksniai / Jonas Ambrukaitis, Jonas Ruškus. Specialusis ugdymas. 2002, Nr. 2 (7), p. 6-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14363
Updated:
2018-12-20 23:16:40
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: