Komandinis darbas Lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinis darbas Lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
215, [1] p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 metais Lietuvos žemės ūkio universitete, Administravimo ir kaimo plėtros katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Team work in Lithuanian organizations: diagnostic aspect Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008 36 p
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje visuomenėje atnaujinant ir rekonstruojant (tarp jų verslo bei kitų) organizacijų struktūras, stiprinant organizacijų veiklą jų konkurencingoje aplinkoje, gerinant jų darbo, vadybos ir verslo administravimo kokybę, rengiant specialistus itin atsakingam darbui komandoje (pvz., aviacijoje, medicinoje, karinėse, gelbėjimo struktūrose ir pan.) vis dažniau naudojamas komandinis darbas. Komandos tampa pagrindiniais vienetais, iš kurių sudarytos organizacijos. Žmogiškųjų išteklių vadyboje nuolatos keliamas klausimas – kaip siekti sėkmingesnio ir efektyvesnio darbo komandoje, kokius taikyti mokslinių tyrimų metodus bei priemones, kuriomis būtų galima nustatyti ir pasiūlyti komandų veiklos efektyvumo didinimo būdus atsižvelgiant į komandų socialinį, psichologinį, organizacinį, kultūrinį kontekstą bei siekiant įvertinti komandos funkcionalumą/disfunkcionalumą. Tam reikalingi įvairūs empiriniai komandinio darbo tyrimo instrumentai, skirti darbo organizacijoje susikuriančiai komandai. Moksliniame darbe plačiai nagrinėjama, kaip galima moksliškai pagrįsti (tarpkultūriškai adaptuoti) komandinio darbo vadybinės diagnostikos priemones ir išanalizuoti komandinio darbo raiškos ypatumus Lietuvos organizacijose.Taip pat darbe pabrėžiama būtinybė tyrinėti komandinį darbą tarpdiscipliniškai integruojant įvairių socialinių mokslų žinias bei pasitelkiant kai kuriuos žinomus teorinius matematinius modelius – normalųjį skirstinį ir monotoniškai didėjančią bei monotoniškai mažėjančias funkcijas. Suformuluotos darbinės hipotezės ir įžvalgos apie tolesnes perspektyvias komandinio darbo tyrimų kryptis. Suformuluotos moksliškai pagrįstos darbo išvados, kad Lietuvos darbo organizacijų kultūros sąlygomis tarpkultūriškai pritaikytas patikimai matuojantis ir validus komandinio darbo veiksmingumo vertinimo klausimynas gali būti taikomas tiek akademiniuose (fundamentaliuose) žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimuose, tiek darbo organizacijų vertinimo (diagnozavimo), konsultavimo bei mokymo praktikoje.

ENIn modern society, as organisational structures are renewed and reconstructed (including business ones and others), organisational activity is enhanced within their competitive environment, administration quality of their work, management and business is improved and specialists are prepared for especially responsible work within a team (for e.g. in aviation, medicine, military, rescuing structures, etc.), the team work is used more and more often. A team becomes the principal unit of which organisations are formed. A question permanently raised in the management of human resources is how to strive for more successful and efficient work within a team, what scientific research methods and measures should be applied with the help of which it would be possible to ascertain and to offer methods for increasing the activity efficiency within teams, while taking into consideration social, psychological, organisational and cultural context of teams as well as striving to assess functionality/disfunctionality of a team. For this, diverse empirical instruments for researching of the team work are required intended for a team formed within a labour organisation. This scientific paper widely analyses how to scientifically substantiate (to adapt in an intercultural manner) management diagnostic measures for the team work as well as to analyse expression singularities of the team work within the Lithuanian organisations.In addition to that, the paper emphasizes a necessity to analyse the team work, when integrating knowledge from various social sciences in an interdisciplinary manner. Moreover, possibilities have been revealed for analysis of the team work with the help of some well-known theoretical mathematic models, i.e. normal distributive as well as monotonously increasing and monotonously decreasing functions. Work hypotheses have been formulated along with insights on further viable tendencies related to the team work research. Scientifically justified work conclusions have been formulated that a questionnaire reliably measuring and valid for assessment of efficiency of the team work has been interculturally adapted for cultural conditions existing in the Lithuanian labour organisations, which may be applied in academic (fundamental) research related to management of human resources as well as assessment (diagnosis), consulting and training practice.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14359
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 52
Export: