Dvasinių vertybių įpilietinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasinių vertybių įpilietinimas
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2004/2, p. 169-178
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Filosofija / Philosophy; Leidyba / Publishing; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami pokyčiai Lietuvos intelektualiniame gyvenime, kurie vyko nepriklausomybės atgavimo išvakarėse ir jų įtaka mąstymo laisvėjimui, pagrindinį dėmesį skiriant filosofinės kultūros ugdymui. 1968 m. Lietuvoje pradėtas leisti žurnalas „Problemos“, kuriame spausdintos ištraukos iš Vakarų mąstytojų kūrybos, Lietuvos filosofinio palikimo, vertinti vykstantys socialiniai procesai, kas sukėlė audrą stalinistinių Lietuvos dvasinio gyvenimo prižiūrėtojų galvose. Jaunuosius Lietuvos filosofus nuo susidorojimo apsaugojo Antano Sniečkaus mirtis ir sumažėjęs jo aplinkos ideologų vaidmuo Lietuvos gyvenime bei užmegsti kontaktai su pažangesniais Maskvos filosofais. To pasekmėje, susilpnėjus ideologinei priežiūrai, leistos serijos: „Iš pasaulio filosofinio palikimo“, „Iš Lietuvos filosofinio palikimo“, „Filosofijos istorijos baruose“. Lietuvos skaitytojas galėjo susipažinti ir su nemarksistų kūryba. Vilniuje rengtos tarptautinės filosofų konferencijos Taip buvo įrodyta, jog net ir okupacijos sąlygomis galimas pozityvus darbas. Šio judėjimo veikėjai susilaukė palankaus Lietuvos visuomenės vertinimo: leidinių redkolegijų nariai Bronius Genzelis, Bronius Kuzmickas, Jokūbas Minkevičius ir Romualdas Ozolas atsidūrė Judėjimo už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą vadovybėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorijos šaltiniai; Atsiminimai; Lietuvos komunistų partija (LKP); Leidyba; Filosofinis palikimas; Lietuvos filosofinės minties istorija.

ENThe article reveals the changes in Lithuania’s intellectual life, which occurred on the eve of reinstatement of the Independence and their influence to liberation of thinking, dedicating the main attention to nurturing of philosophical culture. In 1968 the “Problemos” magazine was started to be published in Lithuania. The magazine published excerpts from works of Western scholars and Lithuanian philosophical heritage, evaluated the ongoing social processes, which attained a heavy response from the Stalinist wardens of Lithuania’s spiritual life. The young Lithuanian philosophers escaped a grim fate due to the death of Antanas Sniečkus and the reduction of the influence of ideologists of his environment, as well as due to new contacts with more progressive Moscow philosophers. Upon the weakening of the ideological supervision, the following series were published: “Iš pasaulio filosofinio palikimo”, “Iš Lietuvos filosofinio palikimo”, “Filosofijos istorijos baruose”. The Lithuanian reader was also able to get familiarized with non-Marxist works. International philosophy conferences were held in Vilnius, which proved that even in occupation condition certain positive activities are possible. The participants of the movement attained positive evaluation from Lithuanian society: members of publications editorial staff Bronius Genzelis, Bronius Kuzmickas, Jokūbas Minkevičius and Romualdas Ozolas were later among the leaders of the Movement for Reinstatement of the Independence of Lithuania.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Lietuvos istorija. T. 12, d. 1, Sąjūdis: nuo "Persitvarkymo" iki Kovo 11-osios / Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius. Vilnius : Baltos lankos, 2008. 579 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1432
Updated:
2018-12-17 11:20:07
Metrics:
Views: 58    Downloads: 10
Export: