Intelektualai vartotojiškoje visuomenėje : vertybinė pozicija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektualai vartotojiškoje visuomenėje: vertybinė pozicija
Keywords:
LT
Intelektualai; Kapitalizmas; Postmodernas.
Summary / Abstract:

LTSparčiai kintant socialinei struktūrai ir įvairiai besireiškiant globalizacijai, kinta intelektualų padėtis ir vaidmuo. Kintančioje visuomenėje, vartotojiškoje ir informacinėje, ieškančioje esminių vertybių, intelektualų funkcija turėtų būti pastebima ir ryški. Bandoma pateikti intelektualo sąvoką ir jos turinį, pasiremiant sociologo J.A. Schupeterio apibrėžimu, pagal kurį intelektualas apibūdinamas kaip žmogus, kuris „valdo sakytinio ir rašytinio žodžio ginklą“. Intelektualas puoselėja gamtos harmoniją ir socialinio pasaulio tobulinimo idėją. Jis neabejingas laikmečiui, suvokiantis ir sąmoningai skiepijantis kitiems socialinę atsakomybę. Lietuvos intelektualai susidūrė su naujais laiko iššūkiais, pirmiausia postmodernizmo, vartotojiškos visuomenės, masinės kultūros, tautinių ambicijų nuvertinimo ir kt. Čia originaliai savo pažiūras reiškė V. Kavolis. M.P. Šaulauskas, V. Rubavičius, A. Andrijauskas, V. Martinkus ir kt. Analizuojamos šiuolaikinių meno sociologų ir postmodernizmo atstovų – B. Bartheso, J.F. Lyotardo, J. Derrida‘os, G. Deleuze‘s, Baudrillardo ir kt. nuostatos, jų prieštaringumas. Pabrėžiama, kad šiuolaikiniai intelektualai veikia ir kuria vartotojiškos visuomenės erdvėse. Tad menininkams ir mokslininkams tenka perprasti tos visuomenės prekinį bei prekybinį charakterį; čia kultūra įgyja industrijos bruožų.Reikšminiai žodžiai: Intelektualai; Kapitalizmas; Postmodernas; Vartotojiška visuomenė.

ENIn view of rapid changes of social structure and various manifestations of globalisation, the position and role of intellectuals is changing, in a changing society. In a consumer and information society looking for essential values, the function of intellectuals should be a noticeable act expressed. The article attempts to present a definition and contents of intellectual, based on the definition of the sociologist J.A. Schupeter according to which the intellectual is described as an individual who "masters a weapon of a verbal and written word”. The intellectual cherishes natural harmony and the idea of improving the social world. He is not indifferent to his lifetime, understanding and consciously invoking social responsibility to others. The Lithuanian intellectuals faced the new time challenges, primarily of postmodernism, consumer society, mass culture, national ambition devaluation etc. Here, the viewpoints were originally expressed by V. Kavolis. M.P. Šaulauskas, V. Rubavičius, A. Andrijauskas, V. Martinkus etc. The attitudes of contemporary art sociologists and representatives of post-modernism – B. Barthes, J.F. Lyotard, J. Derrida, G. Deleuze, Baudrillard etc. and their contradictions are analysed. The article emphasises that the contemporary intellectuals act and develop in the spheres of consumer society. For this reason, artists and scientists have to understand the mercantilist nature of the society, and culture here gains the features of industry.

ISBN:
9955200251
Related Publications:
Sakralinio teatro refleksija Česlavo Milošo kūryboje / Vitalija Truskauskaitė. Soter. 2008, 25 (53), p. 189-202.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1425
Updated:
2020-06-04 14:34:26
Metrics:
Views: 42
Export: