Social rights in the jurisprudence of the constitutional court of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social rights in the jurisprudence of the constitutional court of Lithuania
Alternative Title:
Socialinės teisės Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 9 (111), p. 7-19
Keywords:
LT
Socialinės teisės; Socialinė valstybė; žmogaus teisės ir laisvės; Lietuvos Respublikos Konstitucinio; Teismo jurisprudencija..
EN
Social Rights; Social State; Jurisprudence of the Constitutional Court of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama konstitucinių socialinių teisių samprata ir jų konstitucinės doktrinos raida. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje žmogaus teisių doktrina užima ypač svarbią vietą, ji nuolat plėtojama. Neabejotina, kad kai kurioms naujosioms socialinių teisių tendencijoms daug įtakos turėjo anksčiau sukurta konstitucinė doktrina ir vis didėjanti žmogaus teisių svarba bei naujai atsiskleidžiantys žmogaus teisių aspektai, kuriuos rastis skatina ir moderniųjų technologijų plėtra. Straipsnyje analizuojamos tokios Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išryškėjusios tendencijos: socialinių teisių pripažinimas individualiomis asmens teisėmis ir jų teisminio gynimo galimybės; socialinių teisių pripažinimas svarbiomis žmogaus teisėmis, jų ir kitų (pilietinių ir politinių) žmogaus teisių nedalomumo principo konstitucinis įtvirtinimas. Teisių nedalomumo principas, grindžiamas visų žmogaus teisių svarbumu ir integralumu, laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės žmogaus teisių doktrinos ypatumu. Straipsnyje aptariama ir legislatyvinės omisijos problema bei teismo įgaliojimai, kai sprendžiant su asmens konstitucinėmis teisėmis susijusias bylas susiduriama su teisės spragomis. Aiškinantis socialinių teisių konstitucinės doktrinos raidos naująsias tendencijas straipsnyje nagrinėjamos ir kai kurios Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos tendencijos, veikiančios arba galinčios ateityje paveikti socialinių konstitucinių teisių doktrinos raidą. [Iš leidinio]

ENThe article examines the concept of constitutional social rights and the development of their constitutional doctrine. The doctrine of the human rights occupies an especially important place in the jurisprudence of the Constitutional Court, it is continuously developed. Without any doubt, certain new trends of social rights were significantly influenced by the previously developed constitutional doctrine and the increasing importance of the human rights and the newly revealing aspects of human rights, the emergence of which is encouraged by the development of the modern technologies. The article analyzes the following trends, which became prominent in the jurisprudence of the Constitutional Court: recognition of social rights as individual rights of a person and the possibilities for their legal protection; recognition of social rights as important rights of a person and the constitutional consolidation of the principle of integrity of the said and other human rights (both civil and political). The principle of integrity of rights, based by the importance and integrity of all the human rights, is considered one of the most important peculiarities of the modern doctrine of the human rights. The article also discusses the problem of the legislative omission and the authorizations of the court, when gaps in the laws are faced when resolving the cases, related with the constitutional rights of a person. When identifying the newest trends of the development of the constitutional doctrine of social rights the article also examines certain trends of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which influence, or could have an influence on the development of the doctrine of social constitutional rights in the future.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14213
Updated:
2018-12-17 12:11:57
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: