Juridinė retorika : modernieji komparatyvistikos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinė retorika: modernieji komparatyvistikos aspektai
Alternative Title:
Juridical rhetoric: modern aspects of comparativistics
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 8 (86), p. 71-77
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Diskursas; Forma; Funkcinė analizė; Intermedialumas; Juridinė retorika; Komparatyvistika; Komunikacija; Komunikacinis poveikis.
EN
Communication; Communicational efficiency; Comparativistics; Discourse; Form; Functional analysis; Intermediality; Juridical rhetoric.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama komparatyvistinių metodologijų ir koncepcijų taikymo galimybė kai kuriose teisinio diskurso rūšyse. Siekiama praturtinti juridinės retorikos diskurso formos sampratą bei intonacinės dinamikos aspektus ir sustiprinti komunikacijos efektyvumą. Iki šiol juridinės retorikos diskursai intermedialumo tipologijos ir kai kurių formos koncepcijų požiūriu nebuvo nagrinėjami. Straipsnyje minimos reikšmingesnės juridinei retorikai proceso komunikacijos teorijos, kiek plačiau apsistojant ties Jakobsono modeliu. Čia atkreipiamas dėmesys į intonacinį-ekspresinį kalbėjimo poveikį adresatui, kuris itin svarbus informacinėse-apeliacinėse kalbose. Daroma išvada, kad kalbėtojo intencija yra kompozicijos formavimosi žodiniame diskurse pagrindas. Toliau retorika analizuojama kaip viena laiko diskurso rūšių intermedialiosios komparatyvistikos tipologijoje, apibūdinančioje žodinio teksto, muzikos, filmo sąveikas. Juridinės retorikos ryšiai su jai ypač artima muzika pasireiškia naratyvumo struktūromis, laiko menų bendraisiais vyksmo – varijavimo, kartojimo, laisvos plėtotės – principais, kalbos intonavimo ir kompozicinių struktūrų analogais. Apibūdinamas formos sampratos universalumas laiko diskursuose; remiantis funkcinės analizės metodu, aptariama loginė-semantinė formos dialektika, ekspresinių-dramaturginių raiškos elementų klasifikacija, dinaminiai teksto profiliai ir ritmikos ypatybės. Remiantis tyrimo rezultatais teigiama, kad moderniųjų komparatyvistikos aspektų taikymas juridinėje retorikoje sustiprintų viešojo diskurso raiškos bei poveikio adresatui galimybės.

ENThe article analyses the possibility of applying methodologies of comparative linguistics and concepts in certain types of legal discourse. The article seeks to enhance the notion of the form of legal rhetoric discourse and aspects of intonation dynamics as well as to strengthen the efficiency of communication. So far, legal rhetoric discourses have not been analysed from the point of view of the typology of intermediality and certain concepts of the form. The article mentions theories of communication most significant for legal rhetoric by paying particular attention to the Jacobson model. Here, attention is paid to the intonation-expression impact on the addressee, which is very important in informative and appellative speeches. The author concludes that the speaker’s intention is the basis of the formation of the composition in the oral discourse. Rhetoric is further analysed as one of the types of the time discourse in the typology of intermedial comparative linguistics defining the interactions of oral text, music and movie. Relations of legal rhetoric with music are expressed through narrative structures. The universality of the notion of form in time discourses is described; based on the method of functional analysis, the dialectic of logic-semantic forms, the classification of expressive-dramaturgic expression elements, dynamic profiles of the text and peculiarities of the rhythmic are discussed. Based on the results of the research, the author states that the application of aspects of modern comparative linguistics in legal rhetoric would enhance the possibilities for expression of public discourse and its impact on the addressee.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13567
Updated:
2018-12-17 11:52:52
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: