Vilniaus universiteto profesorių ir studentų elgesio reglamentavimas per 1632 m. bekaralmetį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto profesorių ir studentų elgesio reglamentavimas per 1632 m. bekaralmetį
Alternative Title:
Regulation of the Behaviour of Vilnius University Professors and Students during the Period without a King in 1632
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 1, p. 79-87
Keywords:
LT
17 amžius; Švedija (Sweden); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje skelbiami dokumentai parengti 1632 m. bekaralmečiu, kuris prasidėjo 1632 m. balandžio 30 d. mirus Zigmantui Vazai ir tęsėsi daugiau kaip pusę metų (nuo balandžio 30 d. iki lapkričio 15 d.). Bekaralmetis visuomet visuomenėje sukeldavo įtampą. Nors Zigmantas Vaza, būdamas mirties patale, perdavė Švedijos sostą vyriausiajam sūnui Vladislovui Vazai ir dėl būsimo valdovo nebuvo abejonių, tačiau įtampą didino iš užsienio grėsęs pavojus. Prasidėjus bekaralmečiui LDK pareigūnai tradiciškai patys pasirūpino sienų, sostinės Vilniaus ir krašto vidaus ramybe ir saugumu. Konvokacijoje Vilniaus, kaip išskirtinės svarbos LDK miesto, globa buvo pavesta grupei įtakingiausių LDK pareigūnų. Jie, drauge su didikais, turinčiais jurisdikcijų ir miestiečių, taip pat miesto valdžia turėjo užtikrinti pilies ir miesto saugumą. Vilniaus jurisdikcija buvo viena stambiausių ir svarbių miesto ramybei palaikyti. Skelbiami dokumentai rodo, kaip Vilniaus universitetas ir jurisdikcija reagavo į birželio 7 d. už Vilniaus saugumą atsakingų pareigūnų ir asmenų priimtą nutarimą „Punktai dėl ramybės ir saugumo užtikrinimo bekaralmečiu sostinėje ...“. Gegužės 29 d. Jėzuitų ordino Lietuvoje provinciolas Mikalojus Lancicijus paskelbė kreipimąsi, kuriame išdėstė 15punktų apie tvarkos palaikymą tarp Akademijos mokinių. Vilniaus universiteto rektorius Pilypas Grizijus pasirūpino, kad jam pavaldžioje jurisdikcijoje būtų laikomasi tvarkos, kad studentai nedrumstų miesto ramybės – birželio 9 d. paskelbė kreipimąsi ir nurodymus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Bekaralmetis.

ENThe article provides documents prepared during the period without a king that started upon the death of Zigmantas Vaza on 30 April 1632 and continued for more than six months (from 30 April to 15 November). A period without a king would always cause tension in society. Although Zigmantas Vaza handed over the Swedish throne to his eldest son Vladislovas Vaza before dying and there was no doubt about the future ruler, a threat from abroad heightened the tension. After the period without a king started, officers of the Grand Duchy of Lithuania took care of peace and security of borders, Vilnius, the capital city, and of the whole country. During convocation, a group of the most influential GDL officials were charged with taking care of Vilnius as a GDL city of particular importance. Together with noblemen who had jurisdiction and controlled city residents as well as city authorities, they had to ensure the security of the castle and the city. Vilnius’ jurisdiction was one of the largest and important for maintaining peace in the city. The published documents show the reaction of Vilnius University and authorities to the Articles on Ensuring Peace and Security in the Capital City during the Period Without a King, passed by officials and persons in charge of Vilnius' security on 7 June. On 29 May, Nicolaus Lancicius, a provincial of the Jesuit Order in Lithuania, announced 15 articles on maintaining order among Academy pupils. Vilnius University rector Pilypas Grizijus took care of peace and order within his jurisdiction. On 9 June, he gave an address and announced instructions.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 5, Dokumentai. Knygos. Parodos kronika, XI-XX a. / sudarytojai Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė. 2009. 237 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1345
Updated:
2018-12-17 11:34:06
Metrics:
Views: 57    Downloads: 9
Export: