Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991
Editors:
  • Dapkutė, Daiva, sudarymas [com]
  • Petraitytė, Asta, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2007.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Tolstančios diplomatijos patirtys / Egidijus Aleksandravičius — Žvilgsnis į vilties diplomatiją egzilyje / Kazys Lozoraitis — Bandymai atgaivinti Lietuvos laikinosios vyriausybės veiklą išeivijoje / Ilona Bučinskytė — Lietuvių liudijimai JAV Ch. J. Kersteno Komitetui apie sovietų okupaciją 1940 m. Lietuvoje / Mindaugas Tamošaitis — Lietuvių diplomatija Šveicarijoje 1940-1975 metais / Sandra Grigaravičiūtė — Lietuvos garbės konsulato Los Andžele veiklos kryptys ir reikšmė po Antrojo pasaulinio karo / Juozas Skirius — Nepriklausomų valstybių reliktas: Pabaltijo kraštų garbės konsulai Kanadoje XX a. 8-9 dešimtmečiuose / Giedrius Janauskas — Pozicijos ir opozicijos. Lietuvos diplomatinė tarnyba Berno ir Paryžiaus konferencijose / Asta Petraitytė — Stasio Lozoraičio politiniai sprendimai XX a. 5-6 dešimtmetyje / Daiva Dapkutė — Lietuvių politinių organizacijų bendradarbiavimas su Lietuvos diplomatine tarnyba, keliant Lietuvos laisvės bylą 1960-1990 m. / Juozas Banionis — Lietuvos diplomatinė tarnyba ir Pasaulio lietuvių bendruomenė: atstovavimo klausimas diasporos politikoje / Daiva Simanavičiūtė — Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijų atgarsiai JAV lietuvių išeivijoje (1972-1990) / Gintarė Nomeikaitė — Ateities Lietuvos sienų vizija išeivių tekstuose XX a. 6-9 dešimtmečiuose / Arūnas Antanaitis — Egzilinės diplomatijos pabaiga ir naujosios diplomatijos pradžia 1990-1991 m. / Rimantas Morkvėnas — Apie autorius.
Keywords:
LT
20 amžius; Sovietų okupacija 1940-1941; Diplomatija / Diplomacy; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuvių diplomatija; VLIK.
Summary / Abstract:

LTSovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš Lietuvos pasitraukę lietuvių politiniai pabėgėliai emigracijoje aktyviai įsijungė į politinę kovą dėl Lietuvos laisvės atstatymo, tarptautinėje arenoje bandydami iškelti ir pasauliui pristatyti Lietuvos klausimą. Nepaisant sovietų okupacijos kai kuriuose užsienio kraštuose išliko ir savo veiklą tęsė Lietuvos diplomatai. Lietuvos diplomatinė tarnyba, vadovaujama jos šefo Stasio Lozoraičio sj. visus okupacijos metus išliko savarankiška, nepavaldi sovietinei sistemai, valstybinį tęstinumą simbolizuojanti nepriklausomos Lietuvos Respublikos institucija. Knygoje spausdinami istorikų tekstai, kuriuose nagrinėjami įvairūs lietuvių diplomatijos egzilyje aspektai. Diplomatija knygoje suprantama plačiąją prasme. Greta straipsnių, kuriuose nagrinėjama Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla bei misija egzilyje, atskirų asmenybių (diplomatų Šveicarijoje, Diplomatinės tarnybos šefo Stasio Lozoraičio, Lietuvos garbės konsulo Los Angeles Juliaus Bielskaus) veikla, pristatomi ir diplomatų santykiai su kitomis lietuvių emigrantų politinėmis organizacijomis. Didelis dėmesys knygoje skiriamas vadinamajai „liaudies diplomatijai“, t.y. išeivijos politinei veiklai keliant Lietuvos laisvės klausimą pasaulyje. Atskiruose straipsniuose autoriai pristato Kanadoje vykusius „Baltų vakarus“ ir jų reikšmę diplomatinėje veikloje, Lietuvos laikinosios vyriausybės atkūrimo planus emigracijoje, Ch. J. Kersteno komiteto veiklos aplinkybes, lietuvių politinę veiklą Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose ar Pasaulio lietuvių bendruomenės darbus. [Iš leidinio]

ENWhen the Soviet Union occupied Lithuania, political emigrants started active political fight for the restoration of the independence of Lithuania and aimed to raise the question of Lithuania globally in international arena. Notwithstanding the occupation, Lithuanian diplomats proceeded acting abroad. Lithuanian diplomatic corpus, led by Stasys Lozoraitis Jr., stayed independent, unrestricted by soviet system all occupational years. The book publishes historic texts that analyse various aspects of Lithuanian diplomacy in exilium. In the book, diplomacy is understood in a wide sense. Next to the articles about activities of Lithuanian diplomatic corpus, its mission in exilium, and individual actions of personalities (diplomats in Switzerland, the Head of Diplomatic Corpus Stasys Lozoraitis, and Lithuanian Consul of Honour in Los Angeles Julius Bielskus), the book describes relations of diplomats with other political organisations of Lithuanian emigrants. Great attention is paid to so-called folk diplomacy, i.e. political activities of emigrants in order to raise the question of Lithuania globally. Few articles present the Baltic Evenings in Canada and their importance for diplomatic activity, as well as a plan to re-establish temporal Lithuanian government in emigration, circumstances of Ch. J. Kersten committee, and political activities of Lithuanians in European Safety and Co-operation Conference, or works of Lithuanian World Community.

ISBN:
9789955340317
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13413
Updated:
2020-10-08 18:10:44
Metrics:
Views: 31
Export: