Der substantivierte Infinitiv als Nomen actionis im Deutschen und Italienischen im Vergleicht zu den Nomina actionis im Litauischen und in Russischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Der substantivierte Infinitiv als Nomen actionis im Deutschen und Italienischen im Vergleicht zu den Nomina actionis im Litauischen und in Russischen
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2001, 3, p. 84-92
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Rusų kalba / Russian language; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama sudaiktavardintos bendraties kaip nomen actionis vokiečių ir italų kalbose bei atitinkamų nomina actionis lietuvių ir rasų kalbose problema. Atkreipiamas dėmesys į terminų "Verbalsubstantiv", "Verbalabstraktum" und "Nomen actionis" atspalvius skirtingų kalbų gramatikose. Pabrėžiamas skirtumas tarp sudaiktavardintos bendraties kaip gryno nomen actionis ir sudaiktavardintos bendraties su konkrečia reikšme vokiečių ir italų kalbose, palyginant šį reiškinį su nomina actionis lietuvių bei rusų kalbose. Daroma išvada, kad sudaiktavardintai bendračiai artimiausi veiksmažodiniai daiktavardžiai su priesagomis lt. -imas/-ymas bei russ. -(е)ние greta veiksmo ar įvykio reikšmės taip pat gali turėti konkrečią reikšmę. Paskutiniame straipsnio skyriuje atskleidžiamas bendraties ir veiksmažodinių abstraktų santykis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sudaiktavardinta bendratis; Veiksmažodinis daiktavardis; Veiksmažodinis abstraktas; Nomina actionis; Substantival infinitive; Verbal noun; Verbal abstract; Nomina actionis; Sudaiktavardinta bendratis; Nomen actionis; Veiksmo ir įvykio reikšmė; Veiksmažodiniai abstraktai; Vokiečių kalba; Italų kalba; Rusų kalba.

ENThe article examines the problem of the infinitive-turned-noun as a nomen actionis in the German and Italian languages and the corresponding nomina actionis in the Lithuanian and Russian languages. The attention is drawn to the undertones of the terms "Verbalsubstantiv", "Verbalabstraktum" and "Nomen Actionis" in the different languages’ grammar. The difference between the infinitive-turned-noun as a pure nomen actionis and the infinitive-turned-noun with a specific meaning in the German and Italian language is stressed and the phenomenon is compared with the nomina actionis in the Lithuanian and Russian languages. The conclusion is made that the verbal nouns with the Lithuanian suffixes “-imas” / “-ymas” and Russian suffix “(е)ние”, which are the closest to the infinitive-turned-noun, apart from the meaning of action or event, can also have a specific meaning. The last section of the article reveals the relation between the infinitive and verbal abstracts.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
  • Vokiečių kalbos veiksmažodžių abstraktų vertimo polinkiai / Sigita Stankevičienė. Kalba ir kontekstai. 2011, t. 4, d. 1, p. 242-251.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12748
Updated:
2018-12-20 22:53:33
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: