Euras - Lietuvos pinigai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Euras - Lietuvos pinigai
Authors:
In the Journal:
Pinigų studijos. 2004, Nr. 4, p. 87-93
Keywords:
LT
Euras.
EN
Euro.
Summary / Abstract:

LTLietuvos pasirengimas įsivesti bendrą Europos valiutą - eurą prasidėjo labai anksti, dar iki jai įstojant į Europos Sąjungą. Nuo 2000 m. įgyvendinami norminių teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos banko veiklą, pakeitimai. 2002 m. vasario 2 d. litas susietas su euru. Siekdama įsivesti eurą, Lietuva privalės įvykdyti Mastrichto sutartyje nustatytus konvergencijos kriterijus. Vyrauja nuomonė, kad Mastrichto kriterijai apibūdina šalies nominaliąją konvergenciją. Pastarųjų metų Lietuvos makroekonominiai pokyčiai atitinka Mastrichto kriterijus (išskyrus valiutos kurso reikalavimą), o tai leidžia tikėtis sklandaus šalies perėjimo prie euro. Tačiau ekonomistai spėja, kad galima tam tikra rizika, susijusi su infliacijos lygio ir valdžios sektoriaus deficito reikalavimų vykdymu trumpu ir vidutiniu laikotarpiais. Autoriaus nuomone, Lietuvoje kol kas nėra kliūčių kuo anksčiau įsivesti eurą, jo įvedimas nustatytais terminais yra visiškai įmanomas. Pirma, Optimalios valiutos zonos teorija pagrįstų empirinių studijų išvados dėl nepakankamo Lietuvos ekonomikos pasirengimo visateisei narystei Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) yra labai ginčytinos. Antra, Lietuvos ekonomikos raida šiuo metu yra palanki, kad būtų įvykdyti oficialūs Mastrichto kriterijai. Gali būti, kad ateityje, laikinai pablogėjus Lietuvos makroekonominiams rodikliams, pavyzdžiui, pasikeitus infliacijos lygiui, euro įvedimą teks atidėti, tačiau neilgam. Be to, euro įvedimą palaiko dauguma Lietuvos politikų ir visuomenė. ES šalių senbuvių patirtis rodo, kad politinė valia yra pats svarbiausias veiksnys, lemiantis euro įvedimą ir šalies visateisę narystę EPS.

ENThe preparation of Lithuania to introduce common European currency Euro started before joining the European Union. Since 2000, Lithuania adopts modifications of legal acts regulating the activities of the Bank of Lithuania. On the 2nd of February 2000, Litas was bound to Euro. In order to introduce Euro, Lithuania will have to fulfil the convergence criteria set forth in the Maastricht Treaty. There is an opinion, that the Maastricht criteria define the nominal convergence of the country. Macroeconomic development of Lithuania of the last years conforms to the Maastricht criteria (except the requirement of the currency rate) and this allows expecting that the transit from Litas to Euro will go smoothly. However, the economists caution about the risk related to the fulfilment of requirements in regards to the level of inflation and the deficit in governmental sector in short and long terms. In opinion of the author, there no obstacles to introduce Euro in Lithuania as soon as possible; the new currency may be introduced in terms defined. First of all, the conclusions of empirical studies based on the theory of the optimal currency zone related to insufficient economical preparation of Lithuania to the full-fledged membership in the European Economic and Monetary Union (EMU) are very disputable. Second, the development of the economy of Lithuania at the moment is favourable in order to meet the official Maastricht criteria. It may happen that in future macroeconomic indicators of Lithuania will temporary decline, for example, after changing the level of inflation; thus the introduction of Euro may be postponed, but for a short time only. Besides, the introduction of Euro is supported by the majority of Lithuania politics and the public. The experience of the older Members States shows that political will is the most important factor determining the introduction of Euro and the full-fledged membership of the state in the EMU.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12708
Updated:
2018-12-17 11:22:13
Metrics:
Views: 16    Downloads: 9
Export: