Lietuvos ekonomikos dolerizavimo ekonometrinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos dolerizavimo ekonometrinė analizė
Authors:
In the Journal:
Pinigų studijos. 2001, Nr. 3, p. 22-44
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
ekonomikos dolerizavimas; palūkanų norma; indėliai litais ir užsienio valiutomis; valiutų valdybos modelis; kointegracija; vektorinis paklaidų korekcijos modelis.
EN
economy's dollarization; the interest rate; deposits in litas and foreign currencies; the currency board model; the error correction vector model.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Lietuvos ekonomikos dolerizavimui nuo 1992 m. gruodžio mėn. iki 2000 m. rugpjūčio mėn. aptarti. Apskaičiuotas ekonomikos dolerizavimo mastas, išnagrinėti užsienio valiutos padidėjimo (sumažėjimo) salyje veiksniai. Be to, straipsnyje palygintos per laikotarpį susiklosčiusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonomikos dolerizavimo kitimo tendencijos. Ekonometrinės analizės metodai, taikyti Lietuvos ekonomikos dolerizavimui įvertinti, leidžia nustatyti šio proceso priklausomybę nuo palūkanų normų, mokamų už indėlius litais ir užsienio valiutomis, kitimo. Tyrimas rodo, kad tarp visų šių trijų kintamųjųyra stabilus ilgalaikis ryšys. Nagrinėjant ekonomikos dolerizavimo vektorinįpaklaidų korekcijos modelį, taip pat nustatyta, kad nukrypimai nuo šių kintamųjų ilgalaikio ryšio yra statistiškai reikšmingi visųjų kitimui. Nepaisant riboto kintamųjų skaičiaus, modelis tinkamai paaiškina Lietuvos ekonomikos dolerizavimo procesą: dolerizavimo mastas didėja kylant indėlių užsienio valiutomis palūkanų normai ir (arba) mažėjant indėlių litais palūkanų normai. Tyrimas parodė, kad indėlių litais ir užsienio valiutomis palūkanų normos palyginti tiksliai nusako tuos ekonominius ir politinius įvykius, kurie labiausiai lemia ekonomikos procesą. [Iš leidinio]

ENThe article is dedicated to the discussion of dollarization of Lithuania’s economy from December 1992 till August 2000. The scope of dollarization of the economy is calculated and the factors of increase/reduction of the amounts of foreign currency in the country are examined. In addition, the article compares the trends of development of the dollarization of the economies of Lithuania, Latvia and Estonia which came into existence during the said time period. The methods of econometrical analysis, applied in order to evaluate the dollarization of Lithuania’s economy, allow for identification of the changes of the dependence of the process on the interest rates, paid for deposits in Litas and foreign currencies. The study shows that a stable long-term relation exists between all the three variables. When examining the vector model of correction of errors of dollarization of the economy, it has also been established that the deviations from the long-term relations between the said variables are statistically meaningful for the overall change. Despite the limited number of the variables, the model provides an appropriate explanation of the process of dollarization of Lithuania’s economy: the extent of the dollarization increases with the increase of the interest rate on deposits in foreign currencies and/or reduction of the interest rate on deposits in Litas. The study has shown that the interest rates on deposits in Litas and in foreign currencies relatively accurately reflect the economic and political events, which are most significant in determination of the economic processes.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12607
Updated:
2018-12-17 10:51:20
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: