Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
215 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Geography didactic project in the view of synergetic approach Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 39, [1] p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo tikslas – ištirti geografijos mokytojų ir mokinių projektinę veiklą ir pagrįsti bei realizuoti geografijos didaktinį projektą (GDP) kaip kryptingą bendrųjų ir dalykinių gebėjimų ugdymą sinergetiniu požiūriu. Tyrimo objektas – projektinis ugdymo procesas, kuriam būdinga: turinio ir paskirties daugiafunkciškumas; vidinės struktūros daugiavariantiškumas bei dinamiškumas; keliamų ugdymo tikslų atvirumas aplinkai bei kaitai. Šias savybes dar labiau pagilina geografijos turinio daugiaaspektiškumas ir kompleksiškumas. Tokie projekto, kaip ugdymo metodo, ypatumai, verčia ieškoti atitinkamų metodologinių bei paradigminių sprendimų, paaiškinančių projektinio ugdymo esmę, jo taikymo bei tyrimo specifiką. Artimiausiai panašaus pobūdžio vyksmus gamtos, socialiniuose ir humanitariniuose procesuose tyrinėja šiuo metu sparčiai besivystantis mokslas – sinergetika. Didaktikai ji svarbi ne doktrinine (pasaulio suvokimo), o metodologine (veikimo) prasme. Sinergetika įgalina naujai pažvelgti į ugdymą apskritai ir projektų metodą konkrečiai, kaip savaimingai besivystantį determinuotų tikslų link edukacinį procesą. Darbe pagrįstas ir edukacinėje praktikoje patikrintas sinergetinis GDP modelis; atskleista ir ištirta projektų metodo turinio ir realizacijos reikšmė; sinergetikos terminai redukuoti į projektų metodo procese vartojamas sąvokas; sukurtas projektų didaktinių požymių bankas. [LMT]

ENThe object of the thesis’ research is to explore the project activity of geography teachers and pupils, and synergically justify and implement the didactic geography project (DGP) as a purposeful development of general and objective skills. The object of the research is a projective educational process to which the following is characteristic: multi-function of content and purpose, diverse and dynamic interior structure; openness to the public and raised educational targets. These features are deepened by the many aspects and complexity of geographical content. Such particularities of projects as an educational method demands the finding of appropriate methodological and paradigmatic solutions, explaining the essence of projective education, its application and research specificities . The most similar process in natural, social and humanitarian processes is researched by a currently quickly developing science – synergy. It is important for didactics not from the teaching point of view (the perception of the world), but methodological (working) point of view. Synergy enables a new look at education in general and the use of projects precisely as an educational process spontaneously developing towards determined targets. A synergetic DGP model is outlined in the paper and tested in educational practice; the significance of content and realisation of the project method is disclosed and explored; the synergy terms are reduced into the definitions used in the process of the project method; a bank of didactic features of projects is created.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12160
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 19
Export: